Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Mielno

Komisja Komunalna i Bezpieczeństwa Publicznego

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Komunalna i Bezpieczeństwa Publicznego

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr I/3/2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

 

 1. Ładu przestrzennego i gospodarki terenami
 2. Gminnych dróg i placów
 3. Zaopatrzenia w wodę i kanalizację
 4. Usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych
 5. Wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych
 6. Utrzymanie czystości oraz urzadzeń sanitarnych
 7. Targowisk,
 8. Cmentarzy komunalnych
 9. Inwestycji remontów komunalnych
 10. Zaspakajania potrzeb mieszkaniowych i zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
 11. Utrzymania gminnych obiektów i urządzeń uzyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
 12. Przestrzegania prawa, porządku publicznego, wspóółdziałania z Policją i Strażą Miejską w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy
 13. Ochrony przeciwpożarowej w tym współdziałania z Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczą Strażą Pożarną w zakresie oceny bezpieczeństwa pożarowego
 14. Ochrony środowiska, w tym zieleni gminnej i zadrzewienia
 15. Rolnictwa

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Kusyk członek Wspólnota dla Gminy
Zygmunt Ramotowski członek Stawiamy na turystykę
Leon Rybka 0przewodniczący Wspólnota dla Gminy
Joanna Sosnowska członek Wspólnota dla Gminy
Bronisław Stypka członek Stawiamy na turystykę