Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Mielno

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Krzysztof Chadacz

Krzysztof Chadacz

Radny

Okręg: 13, zdobyte głosy: 93, przynależność: KWW STAWIAMY NA TURYSTYKĘ, klub: Stawiamy na turystykę

Status: powołany - 19.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała I/3/2018 członek
Komisja Budżetu i Finansów stała I/3/2018 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-19 10:20:52 Zamknięcie listy na wybór Przewodniczacego Rady Sesja Inauguracyjna za
2018-11-19 10:25:30 Zamknięcie listy Komisji Skrutacyjnej Sesja Inauguracyjna za
2018-11-19 11:05:43 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Sesja Inauguracyjna za
2018-11-19 11:07:55 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru komisji Sesja Inauguracyjna za
2018-11-19 11:12:11 Zamknięcie listy kandydatów na wybór wiceprzewodniczącego Sesja Inauguracyjna za
2018-11-19 11:52:41 Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Sesja Inauguracyjna za
2018-11-19 11:55:30 Lista kandydatów do Komisji Rewizyjnej: Leon Rybka, Katarzyna Mróz, Krzysztof Chadacz Sesja Inauguracyjna za
2018-11-19 11:58:52 Głosowanie nad kandydaturą Katarzyny Mróz na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Sesja Inauguracyjna za
2018-11-19 12:02:43 Głosowanie na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Elżbieta Kopczyńska, Piotr Dobrasiewicz, Bronisław Stypka Sesja Inauguracyjna za
2018-11-19 12:04:53 Głosowanie nad kandydaturą Pana Piotra Dobrasiewicza na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sesja Inauguracyjna za
2018-11-19 12:07:44 Głosowanie na członków Komisji Budżetu i Finansów, Elżbieta Kopczyńska, Maciej Starnawski, Katarzyna Mróz, Krzysztof Chadacz, Lilla Szewczyk Sesja Inauguracyjna za
2018-11-19 12:09:12 Głosowanie nad kandydaturą Pani Elżbiety Kopczyńskiej na przewodniczącego Komisji Komisji Budżetu i Finansów Sesja Inauguracyjna za
2018-11-19 12:12:02 Głosowanie na członków Komisji Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego: Joanna Sosnowska, Ryszard Kusyk, Leon Rybka, Bronisław Stypka, Zygmunt Ramotowski Sesja Inauguracyjna za
2018-11-19 12:13:31 Głosowanie nad kandydaturą Pana Leona Rybki na przewodniczącego Komisji Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego Sesja Inauguracyjna za
2018-11-19 12:15:22 Głosowanie na członków Komisji Spraw Społecznych: Joanna Sosnowska, Magdalena Gos-Kozłowska, Monika Zabłocka, Iwona Burdzińska Sesja Inauguracyjna za
2018-11-19 12:16:40 Głosowanie nad kandydaturą Pani Moniki Zabłockiej na przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych Sesja Inauguracyjna za
2018-11-19 12:21:36 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie składu Komisji Sesja Inauguracyjna za
2018-11-30 10:41:22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 II Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-11-30 10:44:28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2018-2030 II Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-11-30 10:46:49 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmian uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Mielno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 II Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-11-30 10:49:05 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok II Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-11-30 10:51:29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej II Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-11-30 10:53:21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego II Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-11-30 10:55:01 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów II Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2018-11-30 10:58:14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli, Panią Joannę Sosnowską i Pana Macieja Starnawskiego do uzgodnień regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę II Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-11-30 11:00:25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 II Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-11-30 11:02:19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator dz. 63/3 Łazy II Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-11-30 11:03:47 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności na rzecz Energa Operator działka 4/111 w Mielnie II Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-11-30 11:05:40 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej II Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-11-30 11:07:29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Mielna II Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 11:25:10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2018 r. z autopoprawką III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 11:31:42 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2018-2028 z autopoprawką III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 11:34:52 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 11:49:44 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie na 2019r. III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 12:19:12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2019 III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 12:23:22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2019-2033 III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 12:46:05 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 12:48:53 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Powiatu w Koszalinie propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Mielno do kategorii dróg gminnych III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 12:57:45 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 12:59:03 Rozparzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Mielno III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 13:00:54 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chłopy III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 13:02:50 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Miast i Gmin Morskich III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 13:04:24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Gminy Mielno w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 13:06:25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Pani Magdaleny Gos- Kozłowskiej oraz Pana Macieja Starnawskiego jako przedstawicieli Rady Miejskiej Mielna do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mielnie III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 13:08:59 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Spraw Społecznych III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 13:13:04 Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej Mielna na 2019 rok z autopoprawką III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 10:19:12 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 13:11:21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-03-01 10:50:13 Informacja z zimowego utrzymania dróg V Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-01 10:54:29 Problematyka bezdomności na terenie Gminy Mielno V Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-01 11:16:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2019-2033 V Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-01 11:18:50 Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki V Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-01 11:20:38 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych V Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-01 11:22:36 Projekt uchwały w sprawie propozycji pozbawienia odcinka drogi gminnej jej dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej V Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-01 11:27:21 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno obejmującego tereny zieleni położonej przy zachodnim brzegu jeziora Jamno V Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-01 12:28:26 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Sarbinowo obejmującego teren położony na południe od drogi powiatowej Nr 0354Z V Sesja Rady Miejskiej wstrzymał się
2019-03-01 12:33:27 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielenko obejmującego teren położony na południe od drogi powiatowej Nr 0354Z V Sesja Rady Miejskiej przeciw
2019-03-01 12:35:55 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno i Mielenko obejmującego tereny rolne położone na południe od drogi powiatowej Nr 0354Z V Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-01 12:38:20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 9 lat w trybie przetargowym działki nr 233/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Mielno przy ul. 6 Marca V Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-01 12:44:56 Projekt uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej V Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-01 12:48:26 Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw i osiedli V Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-01 12:52:04 Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej w składzie Joanna Sosnowska, Elżbieta Kopczyńska, Krzysztof Chadacz V Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-01 12:55:25 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie składu doraźnej komisji statutowej V Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-01 12:54:03 Głosowanie za kandydaturą Pani Joanny Sosnowskiej na przewodniczącą doraźnej Komisji Statutowej V Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-01 12:26:19 Głosowanie nad wnioskiem formalnym Pana Zygmunta Ramotowskiego w sprawie odroczenia procedowania uchwały o miesiąc V Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-29 10:36:36 Informacja Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o przygotowaniu Gminy Mielno do sezonu letniego 2019. VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-29 10:38:59 Informacja Centrum Kultury w Mielnie o planowanych działaniach artystycznych i rozrywkowych na terenie Gminy Mielno w sezonie letnim 2019. VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-29 10:42:32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-29 10:44:25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/18 Rady Miejskiej Mielna z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie na 2019r VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-29 10:46:24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2019r. VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-29 10:48:02 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2019-2033 VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-29 10:51:08 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-29 10:53:05 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budowy ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 3505Z (0355Z) ul. Morska w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki nr 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej. VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-29 10:55:24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Mielno współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-29 10:57:12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku. VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-29 10:59:06 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielno w 2019 roku. VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-29 11:00:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej – dotyczy działki nr 425/7 położonej w Mielnie. VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-29 11:01:59 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej – dotyczy działki nr 425/13 położonej w Mielnie VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-29 11:03:38 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA -OPERATOR S.A z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130. 80-557 Gdańsk. VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-29 11:05:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mielno do Stowarzyszenia Powiatowe Forum Sołtysów. VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-29 11:15:38 Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutów osiedli i sołectw. VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-12 09:08:27 Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenie wysokości stawek opłaty i sposobu ich pobierania no drogach publicznych na terenie gminy Mielno VII Sesja Rady Miejskiej- nadzwyczajna za
2019-04-12 09:10:49 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Koszalińskiemu VII Sesja Rady Miejskiej- nadzwyczajna za
2019-04-30 11:19:21 Informacja o przygotowaniu Posterunku Policji w Mielnie do sezonu letniego 2019 pod względem bezpieczeństwa. VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 11:21:54 Informacja Straży Miejskiej w Mielnie z przygotowań i zabezpieczenia sezonu letniego 2019r. w Gminie Mielno pod względem porządku publicznego. VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 11:24:04 Informacja Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu z przygotowań do sezonu letniego 2019 w Gminie Mielno. VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 11:29:31 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie za 2018 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2019 VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 11:31:05 Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mielno na lata 2015-2020” za rok 2018 VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 11:32:40 Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020” za okres od 27 października 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku. VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 11:34:15 Sprawozdanie z „Gminnego Programu Polityki Senioralnej” na lata 2017-2020 za okres od 24 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku. VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 11:35:48 Sprawozdanie z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020” za rok 2018 VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 11:37:06 Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018” za rok 2018. VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 11:38:30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 11:40:04 Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 11:41:26 Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Mielno za rok 2018 VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 11:55:30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2019 r. VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 11:57:01 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2019-2033 VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 11:58:32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sezonu kąpielowego na terenie Gminy Mielno na rok 2019 VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 12:00:06 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Mielno na rok 2019 VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 12:02:00 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Mielno w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 12:04:28 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Mielno w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 12:06:24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 12:08:05 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA- OPERATOR S.A z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.- dotyczy działki nr 71 obręb Sarbinowo VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 12:09:59 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA- OPERATOR S.A z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130,80-557 Gdańsk- dotyczy działki nr 71 obręb Sarbinowo VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 12:11:20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA –OPERATOR S.A z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk – dotyczy działki nr 4/177 obręb Mielno VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 12:12:49 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA- OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130,80-557 Gdańsk – dotyczy działki nr 193/169 obręb Gąski VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 10:11:48 Zmiana porządku obrad dotycząca kolejności w rozpatrywaniu projektów uchwał VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 12:14:59 zmiana planu pracy Komisji Rady Miejskiej Mielna VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-06-28 11:04:28 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mielna wotum zaufania. X Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-06-28 11:07:37 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2018r. X Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-06-28 11:10:16 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mielna z tytułu wykonania budżetu Gminy Mielno za 2018r. X Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-06-28 12:00:50 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mielna. X Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-06-28 12:03:36 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mielna. X Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-06-28 12:05:01 24. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Mielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018. X Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-06-28 12:06:46 25. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Mielna z przeprowadzonej kontroli w zakresie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie za 2018 r. X Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-07-15 10:10:40 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 XI Sesja Rady Miejskiej Mielna- nadzwyczajna za
2019-07-15 10:12:17 Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2019-2033 XI Sesja Rady Miejskiej Mielna- nadzwyczajna za
2019-07-15 10:18:29 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Koszalińskiemu pomocy finansowej XI Sesja Rady Miejskiej Mielna- nadzwyczajna za
2019-07-15 10:20:56 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mielna XI Sesja Rady Miejskiej Mielna- nadzwyczajna za
2019-08-30 10:20:35 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2019 r. z autopoprawką XII sesja Rady Miejskiej za
2019-08-30 10:22:12 Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2019-2033 XII sesja Rady Miejskiej za
2019-08-30 10:23:55 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Koszalińskiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa” XII sesja Rady Miejskiej za
2019-08-30 10:25:40 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Mielno z autopoprawką XII sesja Rady Miejskiej za
2019-08-30 10:26:55 Projekt uchwały w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gminnej XII sesja Rady Miejskiej za
2019-08-30 10:28:30 Projekt uchwały zmieniającą uchwałę Nr LIV/293/2002 rady Gminy w Mielnie w sprawie nadania nazwy ulicom położonym w miejscowości Gąski XII sesja Rady Miejskiej za
2019-08-30 10:30:17 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/12/2018 Rady Miejskiej Mielna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XII sesja Rady Miejskiej za
2019-08-30 10:31:49 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/13/2018 Rady Miejskiej Mielna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XII sesja Rady Miejskiej za
2019-08-30 10:34:04 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XII sesja Rady Miejskiej za
2019-08-30 10:35:34 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XII sesja Rady Miejskiej za
2019-08-30 10:37:05 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XII sesja Rady Miejskiej za
2019-08-30 10:39:59 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XII sesja Rady Miejskiej za
2019-08-30 10:41:43 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mielna XII sesja Rady Miejskiej za
2019-09-27 10:13:41 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Mielno w roku szkolnym 2018/2019. XIII sesja Rady Miejskiej za
2019-09-27 10:16:19 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielno oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r. XIII sesja Rady Miejskiej za
2019-09-27 10:18:02 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2019 r. XIII sesja Rady Miejskiej za
2019-09-27 10:19:33 Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2019-2033. XIII sesja Rady Miejskiej za
2019-09-27 10:21:45 Projekt uchwały w sprawie określenia kosztów usług opieki wytchnieniowej i zasad zwolnienia i zwrotu wydatków w zakresie udzielania pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej dla osób objętych resortowym Programem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2019 XIII sesja Rady Miejskiej za
2019-09-27 10:23:16 Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. XIII sesja Rady Miejskiej za
2019-10-29 10:35:03 7. Sprawozdanie z pracy Posterunku Policji w Mielnie, Komisariatu Policji I w Koszalinie w okresie sezonu letniego 2019, oraz informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy w 2019 roku XIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-10-29 10:38:13 8. Sprawozdanie z działalności Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu w okresie sezonu letniego 2019 r. XIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-10-29 10:43:14 9. Sprawozdanie MOSiR z przebiegu sezonu letniego 2019 XIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-10-29 10:54:04 10. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury w Mielnie z przebiegu Mieleńskiego Lata Artystycznego 2019 XIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-10-29 10:57:09 11. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za I półrocze i sezon letni 2019 r. XIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-10-29 11:16:48 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2019 r. XIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-10-29 11:19:43 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2019-2033 XIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-10-29 11:27:39 Wybór Komisji Skrutacyjnej w osobach Elżbieta Kopczyńska, Magdalena Gos - Kozłowska, Zygmunt Ramotowski XIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-10-29 11:53:30 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość XIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-10-29 11:55:16 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/125/2019 Rady Miejskiej Mielna z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-10-29 11:56:48 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-10-29 11:58:28 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-10-29 11:59:45 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 10:30:25 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 10:52:42 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielno na lata 2020 – 2033. XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 10:59:29 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku. XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:01:33 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:03:52 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:05:48 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej. XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:06:56 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej. XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:08:28 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:09:55 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:11:28 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. XV Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2019-11-29 11:14:26 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Szczecinka w roku 2019 XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:16:28 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:17:56 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Mielno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:19:44 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:21:38 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LV/571/14 Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki raka gruczołu krokowego” realizowanego przez Gminę Mielno. XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:25:25 23. Rozpatrzenie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Mielno w obrębach ewidencyjnych Chłopy i Mielenko XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:26:50 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:28:20 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chłopy XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:30:25 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:32:08 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:34:06 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:35:53 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 10:57:17 Zmiana w porządku obrad punktu 9 na koniec bloku uchwałodawczego XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:39:06 Zmiana w porządku obrad punktu 9 po punkcie 30. wolne wnioski radnych XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 10:10:13 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały VI/52/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 10:29:40 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 10:31:37 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielno na lata 2019 – 2033. XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 10:33:19 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały VI/52/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 10:35:14 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie na 2020 r. XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 11:14:43 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020. XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 11:17:50 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielno na lata 2020-2033 XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 11:21:35 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o. o. w Mielnie na lata 2019-2025 XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 11:23:12 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mielno do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 11:25:12 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 11:26:46 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Mielno XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 11:28:19 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mielno na rok szkolny 2019/2020 XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 11:29:59 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 11:31:24 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 11:33:20 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 11:34:50 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 11:36:19 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 11:39:54 23. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej Mielna na 2019 rok XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-02-28 10:31:35 7. Informacja Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z zimowego utrzymania dróg. XVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-02-28 10:33:03 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielno. XVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-02-28 10:46:29 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. XVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-02-28 10:48:24 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dodatkowego oznaczenia identyfikującego taksówkę osobową na obszarze Gminy Mielno. XVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-02-28 10:50:02 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody wraz z autopoprawkę XVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-02-28 10:51:17 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mielenko. XVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-02-28 10:52:43 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. XVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-02-28 10:55:27 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2019 rok XVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-02-28 10:56:51 Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów z działalności za 2019 rok XVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-02-28 10:57:57 Sprawozdanie Komisji Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego z działalności za 2019 rok XVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-02-28 10:59:12 Sprawozdanie Komisji Spraw Społecznych z działalności za 2019 rok XVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-02-28 11:00:23 Sprawozdanie Komisji Skarg Wniosków i Petycji z działalności za 2019 rok XVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-03-27 13:23:25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. XIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-03-27 13:28:35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2033. XIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-03-27 13:32:32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/163/2019 Rady Miejskiej Mielna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie na 2020 r. XIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-03-27 13:34:48 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego XIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-03-27 13:37:13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki XIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-03-27 13:40:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych XIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-03-27 13:42:35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł. XIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-03-27 13:45:05 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/179/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej XIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-03-27 13:47:22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielno w 2020 r XIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-04-14 11:17:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców których płynnośc uległa pogorszeniu w skutek COVID19 XX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-04-14 11:46:56 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia, wskazanym grupom przedsiębiorców. których płynność uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-04-14 11:50:46 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/336/2016 Rady Gminy Mielno z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie ustalenie opłaty prolongacyjnej XX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 12:26:37 Informacja o przygotowaniu Posterunku Policji w Mielnie do sezonu letniego 2020 pod względem bezpieczeństwa. XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 12:27:58 Przygotowanie Placówki Straży Granicznej do sezonu letniego 2020 w Gminie Mielno XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 12:29:19 Informacja Straży Miejskiej z przygotowań i zabezpieczenia sezonu letniego 2020 r. w Gminie Mielno pod względem porządku publicznego XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 12:30:33 Sprawozdanie MOSiR z przygotowania do sezonu letniego 2020. XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:03:25 Informacja o realizacji gospodarki wod-kan na terenie gminy Mielno XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:13:48 8. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:16:05 9. Sprawozdanie z działalności Mieleńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie za 2019 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2020. XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:17:26 10. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020. Monitoring realizacji Strategii za lata 2018-2019. XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:18:37 11. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla gminy Mielno za rok 2019 XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:19:51 12. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mielno na lata 2015-2020” za rok 2019 XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:20:56 13. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020” za rok 2019 XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:21:51 14. Sprawozdanie z „Gminnego Programu Polityki Senioralnej na lata 2017-2020” za rok 2019. XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:22:58 15. Sprawozdanie z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020” za rok 2019 XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:23:56 16. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021” za rok 2019. XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:25:52 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/179/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie opłaty miejscowej. XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:27:48 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Mielno na rok 2020 , XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:29:11 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sezonu kąpielowego na terenie Gminy Mielno na rok 2020 XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:31:03 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/183/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek opłat i sposobu ich pobierania na drogach publicznych na terenie gminy Mielno. XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:33:53 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej. XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:35:02 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek. XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:52:04 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na wymianę kotłów i pieców w związku z projektem „Poprawa jakości powietrza w Gminie Mielno poprzez ograniczenie niskiej emisji”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:53:48 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mielenko XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:57:32 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej (dz. 711/291 obręb Mielno) XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 14:05:01 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym działki nr 67/14 położonej w Łazach. XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2020-05-15 14:06:54 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 14:08:16 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 14:09:52 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 14:11:33 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 12:20:20 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/207/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 12:23:04 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Koszalińskiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście – ul. 6 Marca na terenie Gminy Mielno – Etap III od km 1+860 do km 2+867” XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 14:22:50 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/207/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 14:31:45 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Koszalińskiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście – ul. 6 Marca na terenie Gminy Mielno – Etap III od km 1+860 do km 2+867” (1-860 do 2-867) XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 14:03:11 Głosowanie za przyjęciem wniosku formalnego w sprawie zmiany okresu dzierżawy na 9 lat XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-06-05 11:11:59 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej. (dz. nr 425/102 Mielno) XXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-06-05 11:14:20 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gminnej (dz. 39/3 Mielenko) XXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-06-05 11:15:34 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gminnej (dz. 272/1, Mielenko) XXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-06-05 11:16:39 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gminnej (dz. 54/13, Mielenko) XXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-06-05 11:18:16 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (dz. 225/2, Mielno) XXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-06-05 11:22:55 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (226/39, Mielno) XXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-06-05 11:24:26 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.(dz. 324/9, Sarbinowo) XXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-06-05 11:26:00 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.(dz. 322/14, Sarbinowo) XXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-06-05 11:27:52 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/179/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej. XXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-06-05 11:30:25 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Mielno. XXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-07-24 10:06:18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/179/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej. XXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-07-24 10:34:04 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Mielna XXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-08-28 10:16:48 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2020 rok XXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-08-28 10:18:11 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2020-2033 XXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-08-28 10:19:35 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego XXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-08-28 10:21:14 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/179/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej. XXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-08-28 10:23:37 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.(dz. 4/111, 4/267 Mielno) XXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-08-28 10:24:54 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.(dz. 124, Mielenko) XXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-08-28 10:26:22 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.(dz. 274/2, 37/4, 271/3, Mielno) XXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-08-28 10:27:46 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.(dz. 141, Mielenko) XXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-08-28 10:29:05 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.(dz. 141, Mielenko) XXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-08-28 10:30:25 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.(dz. 116 Mielenko) XXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-10-02 10:12:42 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu 11 porządku obrad dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno obejmującego teren położony przy ul. Łąkowej XXVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-10-02 10:15:09 Głosowanie nad wprowadzeniem jako punkt 24 porządku obrad "Wolne wnioski Radnych" XXVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-10-02 10:18:51 Głosowanie nad dopisaniem do punktu 19 porządku obrad działki 711/286 XXVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 11:32:47 3. Sprawozdanie z pracy posterunku policji w Mielnie, Komisariatu Policji w Koszalinie w okresie sezonu letniego 2020 roku. XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 11:47:35 4. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za I półrocze i sezon letni 2020 roku XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 11:51:14 Informacja o działalności Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu w okresie 01.01.2020 – 30.09.2020 roku na terenie Gminy Mielno XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 11:55:18 6. Sprawozdanie Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przebiegu sezonu letniego 2020 roku XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 11:58:46 Sprawozdanie opisowe Mieleńskiego Lata Artystycznego 2020 r. XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:01:39 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno, w obszarze przyległym do ul. por. Włodzimierza Suriana na terenie osiedla Unieście. XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:04:36 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2020 r. XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:06:17 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2020-2033 XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:09:39 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:11:32 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:13:04 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:15:01 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/179/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:17:11 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia oświadczenia rady Miejskiej Mielna dotyczącego leczenia środowiskowego w Centrach Zdrowia Psychicznego XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:19:25 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania – przez Zarząd Powiatu w Koszalinie – propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Mielno do kategorii dróg gminnych XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:22:17 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi przebiegającymi przez granice administracyjne Gminy Mielno w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:25:50 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. 216/10 Mielno) XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:27:21 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. 133/4 Mielno) XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:28:51 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (cz.dz. 47/15 Mielno) XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:30:27 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (cz.dz. 47/15 Mielno) XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:32:03 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz. 711/290 Mielno) XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:33:40 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz. 764 Mielno) XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:36:53 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (część dz. 179/3 Mielno) XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:51:32 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (cz. dz. 179/3 Mielno) XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:53:11 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk (dz. 65 Gąski) XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:54:36 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk (dz. 108 Sarbinowo) XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:56:13 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk (dz. 36/28 Gąski) XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:57:36 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk (dz. 27/4, dz. 25 Łazy) XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:59:13 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk (dz. 16 Łazy) XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-10 12:22:49 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej XXVIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-10 12:24:17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów XXVIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna przeciw
2020-11-10 12:32:35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mielno wraz z autopoprawką XXVIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-10 12:34:17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne XXVIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-10 16:46:47 Głosowanie nad zdjęciem z obrad projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty wraz z autopoprawką XXVIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna przeciw
2020-11-10 17:08:37 Głosowanie nad zdjęciem z obrad projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXVIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-10 17:10:03 Głosowanie nad zdjęciem z obrad projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXVIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-10 17:11:29 Głosowanie nad zdjęciem z obrad projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z autopoprawką XXVIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-10 17:14:16 Głosowanie nad zdjęciem z obrad projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość za te usługi XXVIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-10 17:15:46 Głosowanie nad zdjęciem z obrad projektu uchwały sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych XXVIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-10 12:14:58 Głosowanie nad zmianą kolejności porządku obrad punktu 3 jako punkt 14 XXVIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-10 16:20:24 Wniosek złożony przez Radną Joannę Sosnowską o wprowadzenie zmian w paragrafie 4 punkt 1 gdzie ustala się ryczałtowa stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 181,90 zł za rok za jeden domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny. W punkcie 2 ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 363,80 zł za jeden domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny. XXVIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-10 17:05:39 Głosowanie nad zdjęciem z obrad projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2020-2023 XXVIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-13 11:37:01 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty XXIX Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna przeciw
2020-11-13 11:39:28 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXIX Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-13 11:41:13 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXIX Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-13 11:43:10 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z autopoprawką XXIX Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-13 11:44:56 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość za te usługi XXIX Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-13 11:52:42 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych XXIX Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna wstrzymał się
2020-11-13 11:54:32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2020-2023 XXIX Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-13 11:32:39 Głosowanie nad przyjęciem stawki 7,00 zł w paragrafie 3 ust. 1, oraz stawki 14,00 zł w paragrafie 3 ust. 2, uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty XXIX Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-13 11:35:15 Głosowanie nad przyjęciem stawki 7,50 zł w paragrafie 3 ust. 1, oraz stawki 15,00 zł w paragrafie 3 ust. 2, uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty XXIX Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna przeciw
2020-12-11 09:13:08 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Mielno w roku szkolnym 2019/2020 XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:14:49 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2020 r. XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:16:03 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2020-2033 XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:17:54 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:20:37 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielno na lata 2021-2026. XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:23:22 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2025. XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:25:00 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:26:41 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Polityki Senioralnej na lata 2021-2025. XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:30:49 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:32:37 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Mielno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:34:40 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:36:55 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/305/2020 z dnia 13 listopad 2020 r. Rady Miejskiej Mielna w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna wstrzymał się
2020-12-11 09:39:15 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna wstrzymał się
2020-12-11 09:41:21 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna wstrzymał się
2020-12-11 09:42:59 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej (dz. 117/30 Mielno) XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:44:38 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej (dz. 117/31 Mielno) XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:46:10 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej (dz. 251/23, 253/10 Mielno) XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:47:22 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnych XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:49:14 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXVI/277/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 2 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym działki nr 48/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Mielno XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:50:33 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy miejscowości Gąski XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:52:01 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (cz. dz. 383 Mielno) XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:53:24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (cz. dz. 4/519, 4/522 Mielno) XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:55:14 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-22 10:05:37 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. XXXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2020-12-22 10:07:37 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielno na lata 2020 – 2033 XXXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-22 10:10:02 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/52/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych zmienionej uchwałą Nr XVI/162/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/52/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych XXXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-22 10:11:38 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie na 2021 r XXXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-22 10:28:42 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021. XXXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-22 10:34:49 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielno na lata 2021-2033 XXXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-22 10:58:23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/290/16 Rady Gminy Mielno z dnia 02 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepienia dzieci przeciwko ospie wietrznej XXXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-22 11:00:00 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania pomocy w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa”-edycja 2021 XXXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-22 11:01:30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mielno do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych XXXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-22 11:02:59 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty XXXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-22 11:06:45 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Mielno XXXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-22 11:10:01 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Mielna na 2021 rok XXXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-01-19 10:32:48 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 r XXXII nadzwyczajna zdalna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-01-19 10:34:46 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2033 XXXII nadzwyczajna zdalna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-01-19 10:37:13 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Koszalińskiemu XXXII nadzwyczajna zdalna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-01-19 10:27:25 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad pkt. 6 dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/345/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej Mielna w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Mielna na 2021 r. XXXII nadzwyczajna zdalna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-01-19 10:45:37 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XXXII nadzwyczajna zdalna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-01-19 10:47:41 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/175/2019 Rady Miejskiej Mielna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XXXII nadzwyczajna zdalna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-01-19 10:49:38 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXXII nadzwyczajna zdalna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-01-19 10:51:28 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Mielna XXXII nadzwyczajna zdalna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-01-19 10:42:08 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/345/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej Mielna w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Mielna na 2021 r. XXXII nadzwyczajna zdalna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-01-19 10:53:28 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej Mielna na 2021 r. wraz z autopoprawkami XXXII nadzwyczajna zdalna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-01-19 10:11:23 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu 6 projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno obejmującego teren położony przy ulicy Łąkowej XXXII nadzwyczajna zdalna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-02-26 10:24:10 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na rok 2021. XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-02-26 10:26:21 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2021 – 2033. wraz z autopoprawką XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-02-26 10:28:35 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki. XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-02-26 10:30:38 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-02-26 10:36:16 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego wraz z autopoprawką XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-02-26 10:38:16 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania. XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-02-26 10:41:23 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/304/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej wraz z autopoprawką XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-02-26 10:47:26 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Łazy. XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-02-26 10:49:49 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych. XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-02-26 10:51:48 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk – dot. dz. nr 104 obręb ewidencyjny Chłopy. XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-02-26 10:53:23 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk – dot. dz. nr 110 obręb ewidencyjny Gąski. XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-02-26 10:55:11 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad organizowania pogrzebu przez Gminę Mielno oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu. XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-02-26 10:58:29 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-02-26 11:06:55 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 10:32:56 5. Informacja o planowanych działaniach artystycznych i rozrywkowych na terenie Gminy Mielno w sezonie wakacyjnym 2021 XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 10:34:59 6. Informacja Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie o przygotowaniu Gminy Mielno do sezonu letniego 2021 XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 10:37:15 7. Informacja z zimowego utrzymania dróg gminnych XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 10:39:20 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mielno. XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 10:41:03 9. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Mielno za rok 2020 XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 10:43:48 10. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020. Monitoring realizacji Strategii za 2020 rok XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 10:45:20 11. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mielno na lata 2015-2020” za rok 2020 XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 10:47:33 12. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020”za rok 2020 XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 10:49:08 13. Sprawozdanie z „Gminnego Programu Polityki Senioralnej na lata 2017-2020” za rok 2020 XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 10:50:38 14. Sprawozdanie z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020” za rok 2020 XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 10:52:06 15. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021” za rok 2020 XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 10:54:31 16. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie za 2020 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2021 r. XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 10:56:23 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodów gospodarstwa domowego. XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 10:58:37 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia stawek opłat i sposobu ich pobierania na drogach publicznych na terenie Gminy Mielno. XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-03-26 11:00:51 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej. XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 11:02:51 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielno w 2021 r. XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 11:05:11 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gminnej (Gąski dz. 3/41) XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 11:06:41 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej (Mielno dz. 202/6) XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 11:08:24 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gminnej (Mielenko dz. 199/17) XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 11:10:04 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gminnej (Mielno dz. 313/14) XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 11:12:21 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 9 lat i 9 miesięcy w trybie bezprzetargowym części działki nr 4/508 położonej w obrębie ewidencyjnym Mielno. XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 11:25:29 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, którego przedmiotem jest ta sama nieruchomości XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 11:29:25 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na wymianę kotłów i pieców w związku z projektem „Poprawa jakości powietrza w Gminie Mielno poprzez ograniczenie niskiej emisji”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 11:31:21 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 11:34:14 29. Sprawozdania Komisji: Rewizyjnej, Budżetu i Finansów, Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych, Skarg Wniosków i Petycji z działalności za rok 2020 XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 10:11:59 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku punktu 26 XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 10:50:49 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na rok 2021. XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 10:53:18 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2021 – 2033. XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 10:59:30 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mielno w latach 2018 – 2022. XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 11:02:10 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Mielno na 2021 r. XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 11:04:15 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sezonu kąpielowego na terenie Gminy Mielno na rok 2021 XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 11:05:59 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty. XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 11:07:33 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąski. XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 11:09:29 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 11:11:04 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 11:12:45 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 10:16:57 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad pkt. 11 dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno obejmującego teren położony przy ulicy Łąkowej XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 10:21:39 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad jako punktu 16 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz. 216/15, 216/16 oraz część działki nr 216 XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 10:24:28 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad jako punktu 17 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz. 867/5, 867/9) XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 10:25:28 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad jako punktu 18 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz. 216/2, 216/3, 216/6) XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 11:14:29 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (dz. 216/15, 216/16, cz. dz. 216) XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 11:16:23 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.(867/5, 867/9) XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 11:18:05 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.(216/2, 216/3, 216/6) XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-05-14 11:18:15 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na rok 2021 XXXVI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-05-14 11:19:39 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2021 – 2033 XXXVI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-05-14 11:21:17 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury XXXVI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-05-14 11:22:55 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Burmistrz Mielna na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg XXXVI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-05-14 11:25:09 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mielno do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji XXXVI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-05-14 11:26:35 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie przetargowym części działki nr 61/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Łazy przy ul. Morskiej XXXVI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-05-14 11:27:56 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie przetargowym części działki nr 415/46 położonej w obrębie ewidencyjnym Mielno XXXVI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-05-14 11:29:47 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na uchwałę Nr XXXIV/380/2021 Rady Miejskiej Mielna z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji XXXVI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-05-14 11:31:25 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Mielna XXXVI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-05-28 10:59:54 Informacja o przygotowaniu Komisariatu Policji w Mielnie do sezonu letniego 2021 roku pod względem bezpieczeństwa XXXVII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-05-28 11:04:41 Informacja dotycząca przygotowania Placówki Straży Granicznej do sezonu letniego 2021 r XXXVII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-05-28 11:49:14 Informacja Straży Miejskiej z przygotowań i zabezpieczenia sezonu letniego 2021 r. w Gminie Mielno pod względem porządku publicznego XXXVII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-05-28 12:17:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2021-2033 XXXVII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-05-28 12:19:43 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości wraz z autopoprawką XXXVII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-06-29 11:02:34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mielna wotum zaufania XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-06-29 11:05:13 9. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2020 rok. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-06-29 11:10:38 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mielna z tytułu wykonania budżetu Gminy Mielno za 2020 rok XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-06-29 11:37:43 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/304/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-06-29 11:39:12 12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-06-29 11:40:28 13. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Mielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-06-29 11:42:27 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mielno na rok szkolny 2021/2022 XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-06-29 11:43:53 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dziennego Domu „Senior +” w Mielnie oraz włączenie go w strukturę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie” XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-06-29 11:45:47 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-06-29 11:49:24 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-07-19 10:08:08 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy XXXIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-07-19 10:10:28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/213/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jaki profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej XXXIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-08-20 09:34:06 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na rok 2021 XL Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-08-20 09:36:29 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2021-2033 XL Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-08-20 09:39:40 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/304/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej wraz z autopoprawką XL Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-08-20 09:48:43 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu XL Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-08-20 09:50:39 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy najmu w drodze bezprzetargowej XL Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-08-20 09:53:06 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość XL Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-08-20 09:54:57 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia przetargowego trybu zawarcia na okres 5 lat umowy dzierżawy nieruchomości gminnej XL Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-08-20 09:56:24 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańska XL Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-08-20 11:28:02 1) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 18.11.2020 r. dotyczyła zmiany przeznaczenia działki o numerze 85 obręb Sarbinowo (teren rolniczy klasa ziemi IVa) na działkę z możliwością zabudowy jednorodzinnej. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-08-20 11:31:20 2) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 01.12.2020 r. dotyczyła przeznaczenia działki 130/2 pod zabudowę zagrodową zgodnie z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z możliwością prowadzenia działalności agroturystycznej. Prowadzenie działalności rolniczej planują przekazać dzieciom w najbliższym czasie. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-08-20 11:47:19 4. Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 01.12.2020 r. dotyczyła przeznaczenia działki 130/1 pod zabudowę zagrodową zgodnie z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z możliwością prowadzenia działalności agroturystycznej. prowadzenie działalności rolniczej planują przekazać dzieciom w najbliższym czasie. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 11:50:25 5. Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 03.12.2020 r. dotyczyła zmiany funkcji i rodzaju zabudowy działek nr 125/6, 125/7, 125/9, 125/10 obręb 0012 Sarbinowo z rolnych na funkcję mieszkaniową jednorodzinną i usługową z uwagi iż w/w działki uzyskały decyzje o warunkach zabudowy na Budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zespołu budynków usługowych w formie domków wczasowych wydaną przez Burmistrza Mielna w roku 2020. Następstwem powyższej decyzji jest wydanie prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę przez Starostę Koszalińskiego w roku 2020 na „Budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączem i zewnętrzną instalacją wodociągową, instalacją kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki sanitarne wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową, instalacją zalicznikową oraz budowy zespołu budynków usługowych w formie domków wczasowych z instalacją wodociągową, instalacją kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami bezodpływowymi na ścieki sanitarne, instalacją energetyczną zalicznikową”. Ponadto Starosta Koszaliński przyjął zgłoszenie w 2019 roku na budowę budynków rekreacji indywidualnych na w/w działkach. Starosta Koszaliński w dniu 5 czerwca 2020 roku nie wniósł sprzeciwu wydając Zaświadczenie z dnia 5 czerwca 2020 roku na zamierzenie budowlane w postaci Budowy rozdzielni sieci 125/8 wodociągowej z przyłączami która jest na chwilę obecną realizowana na terenie działki 125/8 w Sarbinowie. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-08-20 11:54:14 6. Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 03.12.2020 r. dotyczyła zmiany funkcji i rodzaju zabudowy działki nr 125/9 obręb 0012 Sarbinowo z rolnej na funkcję mieszkaniową jednorodzinną i usługową z uwagi iż w/w działka uzyskała decyzje o warunkach zabudowy na Budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zespołu budynków usługowych w formie domków wczasowych wydaną przez Burmistrza Mielna w roku 2020. Następstwem powyższej decyzji jest wydanie prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę przez Starostę Koszalińskiego w roku 2020 na „Budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączem i zewnętrzną instalacją wodociągową, instalacją kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki sanitarne wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową, instalacją zalicznikową oraz budowy zespołu budynków usługowych w formie domków wczasowych z instalacją wodociągową, instalacją kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami bezodpływowymi na ścieki sanitarne, instalacją energetyczną zalicznikową”. Ponadto Starosta Koszaliński przyjął zgłoszenie w 2019 roku na budowę budynków rekreacji indywidualnych na działce 125/9. Działka została w 2019 roku wyłączona z produkcji rolnej. Starosta Koszaliński w dniu 5 czerwca 2020 roku nie wniósł sprzeciwu wydając Zaświadczenie z dnia 5 czerwca 2020 roku na zamierzenie budowlane w postaci Budowy rozdzielni sieci 125/8 wodociągowej z przyłączami która jest na chwilę obecną realizowana na terenie działki 125/8 w Sarbinowie. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-08-20 11:55:31 7. Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 07.12.2020 r. dotyczyła zmiany funkcjonowania nieruchomości na działce nr 70/27 z R na możliwość zabudowy o symbolu RM. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-08-20 11:56:58 8. Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 07.12.2020 r. dotyczyła zmiany funkcjonowania nieruchomości na działce nr 70/28 z R na możliwość zabudowy o symbolu RM XL Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-08-20 12:02:03 10. Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 18.12.2020 r. dotyczyła możliwości na działkach 163/13, 163/11, 163/6 budowy siedlisk z możliwością rozwoju agroturystyki. W proponowanym planie obręb Sarbinowo położonym na południe od drogi powiatowej nr. 0345Z jest zapis R1 niezgodny z aktualnym studium do tego terenu, ponieważ w obowiązującym studium jest zapis R2. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 12:04:44 11. Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 18.12.2020 r. dotyczyła możliwości na działkach 163/16, 163/10, 163/5 budowy siedlisk z możliwością rozwoju agroturystyki. W proponowanym planie obręb Sarbinowo położonym na południe od drogi powiatowej nr. 0345Z jest zapis R1 niezgodny z aktualnym studium do tego terenu, ponieważ w obowiązującym studium jest zapis R2 XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 12:08:44 12) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 21.12.2020 r. dotyczyła możliwości zmiany funkcji i rodzaju zabudowy działki nr 127/3 obręb Sarbinowo z rolnej na funkcje mieszkaniową jednorodzinną z uwagi iż w/w działka ta miała być przeznaczona do podziału dla pięciorga dzieci które chciały na tej działce wybudować sobie budynki mieszkalne XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 12:10:58 14) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 22.12.2020 r. dotyczyła zmiany funkcji rodzaju zabudowy działki nr 132/1 z kategorii R/rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV.R2 i R2+AG/tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystyczne, które umieszczone są w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno przyjęte uchwalą Nr XLIV/459/10 Rady Gminy Mielno z dnia 27.04.2010 r. W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tworzony na bazie studium wnioskuje o utrzymanie kategorii R2+AG na działce nr 132/1. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-08-20 12:12:38 15) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 22.12.2020 r. dotyczyła zmiany funkcji rodzaju zabudowy działki nr 132/2 z kategorii R/rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV.R2 i R2+AG/tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystyczne, które umieszczone są w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno przyjęte uchwalą Nr XLIV/459/10 Rady Gminy Mielno z dnia 27.04.2010 r. W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tworzony na bazie studium wnioskuje o utrzymanie kategorii R2+AG na działce nr 132/2. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-08-20 12:14:17 16) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 22.12.2020 r. dotyczyła zmiany funkcji rodzaju zabudowy działki nr 132/4 z kategorii R/rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV.R2 i R2+AG/tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystyczne, które umieszczone są w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno przyjęte uchwalą Nr XLIV/459/10 Rady Gminy Mielno z dnia 27.04.2010 r. W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tworzony na bazie studium wnioskuje o utrzymanie kategorii R2+AG na działce nr 132/4. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-08-20 12:15:49 17) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 22.12.2020 r. dotyczyła zmiany funkcji rodzaju zabudowy działki nr 481/1 z kategorii R/rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV.R2 i R2+AG/tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystyczne, które umieszczone są w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno przyjęte uchwalą Nr XLIV/459/10 Rady Gminy Mielno z dnia 27.04.2010 r. W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tworzony na bazie studium wnioskuje o utrzymanie kategorii R2+AG na działce nr 481/1 XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 12:21:12 19) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 23.12.2020 r. dotyczyła dopuszczenia możliwości realizacji zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych na terenie obejmującym działki nr 163/16, 163/13, 163/5, 163/10 i 163/11 obręb ewidencyjny Sarbinowo. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dopuszcza możliwość zabudowy tj.: urządzenia i obiekty służące funkcji podstawowej; zabudowa zagrodowa dopuszczona na podstawie przepisów odrębnych, urządzenia infrastruktury technicznej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zabudowy zagrodowej oraz obszaru gminy, urządzenia i obiekty służące funkcji rekreacyjno-sportowej i wypoczynkowej (agroturystyka); XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 12:23:49 20) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 23.12.2020 r. dotyczyła zmiany zapisu dotyczącego działki 123/2 z przeznaczenia rolniczego na zabudowę usługową (usługi turystyki) oraz mieszkalną jednorodzinną. W sierpniu 2020r uzyskano decyzję o warunkach zabudowy wydaną przez Burmistrza Mielna dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz zespołu ośmiu budynków usługowych w formie domków wczasowych. Obecnie trwają prace projektowe oraz związane z nimi uzgodnienia. Wnoszą o umożliwienie wykorzystania działki w analogicznym zakresie XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 12:25:35 21) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 23.12.2020 r. dotyczyła zmiany zapisu dotyczącego działki 157/2 z przeznaczenia rolniczego na zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Prosi o dopuszczenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w jej części południowej zgodnie z załączonym szkicem XL Sesja Rady Miejskiej Mielna wstrzymał się
2021-08-20 12:27:07 22) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 23.12.2020 r. dotyczyła zmiany zapisu dotyczącego działek 79/9, 79/10, 79/11, 79/12, 79/14, 79/15 i 79/17 z przeznaczenia rolniczego na zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Na wskazanych działkach jest w trakcie rozpoczęcia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na które posiada prawomocne decyzję o pozwoleniu na budowę XL Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-08-20 12:28:26 24) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 28.12.2020 r. dotyczyła pozostawienia działki nr 123/10 obr. 0012 tak jak jest do tej pory jako działka budowlana oraz o dopuszczenie zab. mieszkaniowej i letniskowej wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 12:30:19 26) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 28.12.2020 r. dotyczyła terenu na którym położona jest działka o numerze 70/14, który w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno (przyjętego uchwałą Nr XLIV/459/10 z dnia 27 kwietnia 2010r.) oznaczony jest jako: R2- czyli tereny rolnicze z możliwością zabudowy, natomiast w wyłożonym do konsultacji miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, na tym terenie brak jest możliwości zabudowy. Dla w/w działki posiada wydane prawomocne warunki zabudowy oraz kończy formalności z uzyskaniem Decyzji o wydanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego zabudowy. Prosi o dokonanie zmiany odnośnie zagospodarowania w miejscowym planie, tak, aby był zgodny ze studium, stanem faktycznym oraz wydanymi warunkami dla działki. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-08-20 12:31:59 28) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 28.12.2020 r. dotyczyła terenu na którym położona jest działka o numerze 70/12, który w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno (przyjętego uchwałą Nr XLIV/459/10 z dnia 27 kwietnia 2010r.) oznaczony jest jako: R2- czyli tereny rolnicze z możliwością zabudowy, natomiast w wyłożonym do konsultacji miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, na tym terenie brak jest możliwości zabudowy. Dla w/w działki zostały wydane prawomocne warunki zabudowy oraz kończą formalności z uzyskaniem Decyzji o wydanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego zabudowy. Prosi o dokonanie zmiany odnośnie zagospodarowania w miejscowym planie, tak, aby był zgodny ze studium, stanem faktycznym oraz wydanymi warunkami dla tej działki XL Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-08-20 12:34:32 31) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 28.12.2020 r. dotyczyła przeznaczenia działki nr 99 pod zabudowę zagrodową. Działka przeznaczona jest dla syna w celu zabudowania nowego siedliska. Syn jest rolnikiem. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 12:35:55 32) Uwaga złożona przez osoba fizyczną dnia 28.12.2020 r. dotyczyła przeznaczenia działki nr 130/3 pod zabudowę zagrodową z możliwością prowadzenia działalności agroturystycznej XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 12:37:41 34) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 28.12.2020 r. dotyczyła zmiany funkcji i rodzaju zabudowy na działkach 145/2, 147 i 143 z rolnych na funkcję mieszkaniową jednorodzinną i funkcję zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystycznej XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 12:38:47 35) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 28.12.2020 r. dotyczyła sprzeciwu w sprawie przeznaczenia działki nr 151 jako ziemi rolnej oraz wnosiła o przekwalifikowanie ww nieruchomości jako działki budowlanej z możliwością zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 12:40:39 36) Uwaga złożona przez osoby fizyczne dnia 28.12.2020 r. dotyczyła sprzeciwu w sprawie przeznaczenia działki nr 162/6 jako ziemi rolnej oraz wnosiła o przekwalifikowanie ww nieruchomości jako działki budowlanej z możliwością zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 12:42:14 37) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 28.12.2020 r. dotyczyła sprzeciwu w sprawie przeznaczenia działek nr 162/5, 162/2 jako ziemi rolnej oraz wnosiła o przekwalifikowanie ww nieruchomości jako działki budowlane z możliwością zabudowy mieszkaniowej. Na działki 162/5 oraz 162/2 zostały ustalone warunki zabudowy: mieszkaniowa jednorodzinna, gospodarcza. Składający uwagę będzie starał się o udzielenie pozwolenia na budowę, dlatego wnioskuje, aby w planie miejscowym zagospodarowania zmienić przeznaczenie działek nr 162/5 oraz 162/2 na działki budowlane z zabudową jednorodzinną XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 12:44:02 38) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 28.12.2020 r. dotyczyła sprzeciwu w sprawie przeznaczenia działek nr 162/4, 162/3 jako ziemi rolnej oraz wnosiła o przekwalifikowanie ww nieruchomości jako działki budowlane z możliwością zabudowy mieszkaniowej XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 12:45:39 40) Uwaga złożona przez osoby fizyczne dnia 29.12.2020 r. (Dokument elektroniczny sporządzony 28.12.2020r.) dotyczyła pozostawienia działki nr 123/10 obr 0012 jako działki budowlanej oraz o dopuszczenie zab. mieszkaniowej i letniskowej wraz z układem dróg dojazdowych i urządzeń infrastruktury technicznej XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 12:47:04 41) Uwaga złożona przez osoby fizyczne dnia 29.12.2020 r. (Dokument elektroniczny sporządzony 28.12.2020r.) dotyczyła prawidłowość procedury planistycznej. Działka nr 123/10 jest odrolniona na mapie ma status działki budowlanej oraz została wydana decyzja o war. zab. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 12:48:27 42) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 30.12.2020 r. (Data stempla pocztowego 28.12.2020r.) dotyczyła ustalenia dla działek 163/31, 163/32 i 163/33 przeznaczenia zgodnego z decyzją z dnia 28.01.2011 o warunkach zabudowy - zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca w zespole XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 12:49:54 43) Uwaga złożona przez osoby fizyczne dnia 30.12.2020 r. (wysłane na adres mailowy UM dnia 28.12.2020r.) dotyczyła prawidłowości procedury planistycznej. Działka 123/10 jest odrolniona oraz na mapie ma status działki budowlanej, została wydana decyzja o war. zab. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-08-20 12:52:02 1) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 12.04.2021 r. informowała, iż w prognozie oddziaływania na środowisko działka nr 94 oznaczona jest jako grunt klasy RIII a aktualnie jest to RIV zgodnie z decyzją Starosty Koszalińskiego oraz wnosiła o zmianę terenu oznaczonego jako 15-RM na teren zabudowy mieszkalno – usługowej. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 13:11:14 2) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 14.04.2021 r. dotyczyła zmiany przeznaczenia działki nr 94 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z funkcją agroturystyki lub pod zabudowę mieszkaniowo - usługową XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 13:12:32 3a) Uwaga złożona przez osoby fizyczne dnia 04.05.2021 r. dotyczyła rozszerzenia zabudowy RM na całą działkę nr 77 oraz możliwości zabudowy działki 83, 85/1 i 85/2 budynkami mieszkalnymi i gospodarskimi XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 13:13:50 3b) Uwaga złożona przez osoby fizyczne dnia 06.05.2021 r. dotyczyła rozszerzenia zabudowy RM na całą działkę nr 77 oraz możliwości zabudowy działki 83, 85/1 i 85/2 budynkami mieszkalnymi i gospodarskimi XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 13:15:35 4) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 10.05.2021 r. dotyczyła zmiany funkcji rodzaju zabudowy działek nr 125/6 i 125/7 z kategorii R rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV.R2 i R2+ AG (tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystyczne). Działki te uzyskały decyzje o warunkach zabudowy oraz prawomocne decyzje pozwolenia na budowę. Ponadto Starosta przyjął zgłoszenie budowy budynków rekreacji indywidualnej. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-08-20 13:17:08 5) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 11.05.2021 r. dotyczyła zmiany funkcji rodzaju zabudowy działek nr 91/1 i 91/2 z kategorii R/rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV.R2 i R2+AG (tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystyczne). W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tworzony na podstawie studium wnioskuje o utrzymanie kategorii R2+AG. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-08-20 13:18:46 6) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 11.05.2021 r. dotyczyła zmiany funkcji rodzaju zabudowy działek nr 162/4 i 162/3 z kategorii R/rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV, R2 i R2+AG (tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystyczne), które umieszczone są w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno. W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tworzony na podstawie studium wnioskuje o utrzymanie kategorii R2+AG. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 13:20:25 7) Uwaga złożona przez osoby fizyczne dnia 11.05.2021 r. dotyczyła zmiany funkcji rodzaju zabudowy działki nr 162/6 z kategorii R/rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV, R2 i R2+AG (tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystyczne), które umieszczone są w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno. W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tworzony na podstawie studium wnioskuje o utrzymanie kategorii R2+AG. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 13:21:51 8) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 11.05.2021 r. dotyczyła zmiany funkcji rodzaju zabudowy działki nr 87 z kategorii R/rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV, R2 i R2+AG (tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystyczne), które umieszczone są w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno. W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tworzony na podstawie studium wnioskuje o utrzymanie kategorii R2+AG. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 13:23:15 9) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 11.05.2021 r. dotyczyła zmiany funkcji rodzaju zabudowy działki nr 134 z kategorii R/rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV, R2 i R2+AG (tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystyczne), które umieszczone są w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno. W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tworzony na podstawie studium wnioskuje o utrzymanie kategorii R2+AG. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 13:24:54 10) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 11.05.2021 r. dotyczyła zmiany funkcji rodzaju zabudowy działki nr 155 z kategorii R/rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV, R2 i R2+AG (tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystyczne), które umieszczone są w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno. W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tworzony na podstawie studium wnioskuje o utrzymanie kategorii R2+AG XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 13:28:26 11) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 12.05.2021 r. dotyczyła zmiany funkcji rodzaju zabudowy działki nr 132/1 z kategorii R/rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV, R2 i R2+AG (tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystyczne), które umieszczone są w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno. W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tworzony na podstawie studium wnioskuje o utrzymanie kategorii R2+AG. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 13:29:58 12) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 12.05.2021 r. dotyczyła zmiany funkcji rodzaju zabudowy działki nr 132/4 z kategorii R/rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV, R2 i R2+AG (tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystyczne), które umieszczone są w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno. W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tworzony na podstawie studium wnioskuje o utrzymanie kategorii R2+AG. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 13:31:27 13) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 12.05.2021 r. dotyczyła zmiany funkcji rodzaju zabudowy działki nr 481/1 z kategorii R/rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV, R2 i R2+AG (tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystyczne), które umieszczone są w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno. W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tworzony na podstawie studium wnioskuje o utrzymanie kategorii R2+AG XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 13:32:52 14) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 12.05.2021 r. dotyczyła zmiany funkcji rodzaju zabudowy działki 132/2 z kategorii R/rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV, R2 i R2+AG (tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystyczne), które umieszczone są w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno. W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tworzony na podstawie studium wnioskuje o utrzymanie kategorii R2+AG. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 13:34:13 15) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 12.05.2021 r. dotyczyła zmiany funkcji rodzaju zabudowy działki nr 135 z kategorii R/rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV, R2 i R2+AG (tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystyczne), które umieszczone są w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno. W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tworzony na podstawie studium wnioskuje o utrzymanie kategorii R2+AG. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 13:35:30 16) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 12.05.2021 r. dotyczyła zmiany rodzaju zabudowy działki nr 151/1 z kategorii R/rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV, R2 i R2+AG (tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystyczne), które umieszczone są w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno. W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tworzony na podstawie studium wnioskuje o utrzymanie kategorii R2+AG. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 13:36:39 17) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 12.05.2021 r. dotyczyła zmiany zagospodarowania działek nr 163/10, 163/6, 163/5 na zabudowę zagrodową w gospodarstwie rolnym z możliwością dopuszczenia agroturystyki. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 13:37:54 18) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 12.05.2021 r. dotyczyła zmiany zagospodarowania działek nr 163/16, 163/13, 163/11 na zabudowę zagrodową w gospodarstwie rolnym z możliwością dopuszczenia agroturystyki. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 13:39:18 19) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 12.05.2021 r. dotyczyła zmiany funkcji rodzaju zabudowy działki nr 163/27 z kategorii R/rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV, R2 i R2+AG (tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystyczne), które umieszczone są w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno. W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tworzony na podstawie studium wnioskuje o utrzymanie kategorii R2+AG. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 13:40:42 20) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 12.05.2021 r. dotyczyła zmiany funkcji rodzaju zabudowy działki nr 163/23 z kategorii R/rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV, R2 i R2+AG (tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystyczne), które umieszczone są w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno. W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tworzony na podstawie studium wnioskuje o utrzymanie kategorii R2+AG. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 13:42:00 21) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 12.05.2021 r. dotyczyła zmiany funkcji rodzaju zabudowy działki 73/25 i 73/24 z kategorii R/rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV, R2 i R2+AG (tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystyczne), które umieszczone są w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno. W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tworzony na podstawie studium wnioskuje o utrzymanie kategorii R2+AG. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 13:43:17 22) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 12.05.2021 r. dotyczyła zmiany funkcji rodzaju zabudowy działki nr 143 z kategorii R/rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV, R2 i R2+AG (tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystyczne), które umieszczone są w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno. W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tworzony na podstawie studium wnioskuje o utrzymanie kategorii R2+AG. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 13:44:36 23) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 12.05.2021 r. dotyczyła zmiany funkcji rodzaju zabudowy działki nr 145/2 z kategorii R/rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV, R2 i R2+AG (tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystyczne), które umieszczone są w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno. W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tworzony na podstawie studium wnioskuje o utrzymanie kategorii R2+AG. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 13:46:04 24) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 12.05.2021 r. dotyczyła zmiany funkcji rodzaju zabudowy działki nr 147 z kategorii R/rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV, R2 i R2+AG (tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystyczne), które umieszczone są w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno. W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tworzony na podstawie studium wnioskuje o utrzymanie kategorii R2+AG. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 13:47:28 25) Uwaga złożona przez osoby fizyczne dnia 13.05.2021 r. dotyczyła zmiany funkcji rodzaju zabudowy działki nr 130/2 z kategorii R/rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV, R2 i R2+AG (tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystyczne), które umieszczone są w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno. W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tworzony na podstawie studium wnioskuje o utrzymanie kategorii R2+AG. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 13:48:51 26) Uwaga złożona przez osoby fizyczne dnia 13.05.2021 r. dotyczyła zmiany funkcji rodzaju zabudowy działki nr 99 z kategorii R/rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV, R2 i R2+AG (tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystyczne), które umieszczone są w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno. W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tworzony na podstawie studium wnioskuje o utrzymanie kategorii R2+AG. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 13:50:13 27) Uwaga złożona przez osoby fizyczne dnia 13.05.2021 r. dotyczyła zmiany funkcji rodzaju zabudowy działki nr 130/3 z kategorii R/rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV, R2 i R2+AG (tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystyczne), które umieszczone są w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno. W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tworzony na podstawie studium wnioskuje o utrzymanie kategorii R2+AG. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 13:51:28 28) Uwaga złożona przez osoby fizyczne dnia 13.05.2021 r. dotyczyła zmiany funkcji rodzaju zabudowy działki nr 130/1 z kategorii R/rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV, R2 i R2+AG (tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystyczne), które umieszczone są w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno. W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tworzony na podstawie studium wnioskuje o utrzymanie kategorii R2+AG. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 13:53:02 29) Uwaga złożona przez osoby fizyczne dnia 13.05.2021 r. dotyczyła zmiany funkcji rodzaju zabudowy działki nr 486 z kategorii R/rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV, R2 i R2+AG (tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystyczne), które umieszczone są w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno. W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tworzony na podstawie studium wnioskuje o utrzymanie kategorii R2+AG. Uwaga dotyczyła również powiększenia działki siedliskowej zgodnie z granicami działki. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 13:54:20 30) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 13.05.2021 r. dotyczyła zmiany funkcji rodzaju zabudowy działki nr 157/2 z kategorii R/rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV, R2 i R2+AG (tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystycznej). XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 13:55:46 31) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 13.05.2021 r. dotyczyła zmiany funkcji rodzaju zabudowy działki nr 125/9 z kategorii R/rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV, R2 i R2+AG (tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystyczne), które umieszczone są w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno. W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tworzony na podstawie studium wnioskuje o utrzymanie kategorii R2+AG. W uwadze zawarto informację o fakcie iż działka uzyskała decyzję o warunkach zabudowy oraz prawomocne decyzje pozwolenia na budowę. Ponadto Starosta przyjął zgłoszenie budowy budynków rekreacji indywidualnej. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 13:57:35 32) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 13.05.2021 r. dotyczyła zmiany funkcji rodzaju zabudowy działki nr 125/10 z kategorii R/rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV, R2 i R2+AG (tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystyczne), które umieszczone są w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno. W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tworzony na podstawie studium wnioskuje o utrzymanie kategorii R2+AG. W uwadze zawarto informację o fakcie iż działka uzyskała decyzję o warunkach zabudowy oraz prawomocne decyzje pozwolenia na budowę. Ponadto Starosta przyjął zgłoszenie budowy budynków rekreacji indywidualnej. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-08-20 13:58:53 33) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 13.05.2021 r. dotyczyła zmiany funkcji rodzaju zabudowy działki nr 132/6 z kategorii R/rolnej bez możliwości zabudowy na kategorię IV, R2 i R2+AG (tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, obszar zabudowy zagrodowej i obsługi agroturystyczne), które umieszczone są w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno. W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tworzony na podstawie studium wnioskuje o utrzymanie kategorii R2+AG. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 14:00:07 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Sarbinowo obejmującego teren położony na południe od drogi powiatowej Nr 3504Z XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 14:30:28 5) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 11.12.2020 r. dotyczyła przeznaczenia terenu działki nr 328/6 pod zabudowę zagrodową /RM/ działka stanowi dojazd do działki 328/7 - działka o powierzchni 1000 m2 XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 14:31:21 6) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 21.12.2020 r. dotyczyła możliwości budowy domów jednorodzinnych /MN/ na terenie działek nr 182/4 i 182/5. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 14:32:26 7) Uwaga złożona przez osobę prawną dnia 21.12.2020 r. dotyczyła doprecyzowania ustaleń szczegółowych odnośnie terenów rolniczych R poprzez dopuszczenie możliwości powstawania zabudowy zagrodowej XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 14:33:34 10) Uwaga złożona przez osoby fizyczne dnia 28.12.2020 r. przedstawiała kwestie dotyczące sprawy własności działek nr 135, 133, 134 i 119. Wnosi o wstrzymanie procedury planistycznej dla tych działek. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 14:34:41 12) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 28.12.2020 r. sprzeciwiała się projektowi planu z uwagi na otrzymane warunki zabudowy dla działek nr 138/11, 138/12 i 138/13. Wnosi o zmianę przeznaczenia i utworzenie terenów RM. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 14:35:43 14) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 28.12.2020 r. dotyczyła zmiany przeznaczenia gruntu działki nr 120/2 na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 14:36:36 16) Uwaga złożona przez osoby fizyczne dnia 28.12.2020 r. dotyczyła możliwości dopuszczenia zabudowy mieszkalnej lub zabudowy zagrodowej na terenie działek nr 138/8 i 139/8. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 14:37:41 17) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 28.12.2020 r. dotyczyła zmiany funkcji i rodzaju zabudowy działki nr 188 z kategorii R /bez możliwości zabudowy/ na kategorię IV.R2 /oznaczenie wg załącznika kierunki studium/ tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej oraz o utrzymanie kategorii IVR2 na działce. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 14:38:48 18) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 28.12.2020 r. dotyczyła zmiany przeznaczenia gruntu działki nr 120/5 na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 14:40:25 20) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 29.12.2020 r. dotyczyła zarzutu, że projekt planu nie uwzględniał stanu faktycznego - dla działek nr 120/8, 120/9 i 120/10 z uwagi iż wydano decyzję o warunkach zabudowy dla budowy 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wnosiła o zachowanie tego statusu. Projekt planu nie uwzględnia decyzji wz. dla działek nr 120/6 i 120/7, dla których wydano decyzję o warunkach zabudowy dla budowy 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wnosi o zachowanie tego statusu. Projekt planu nie uwzględnia decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 106/5 dla budowy 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wnosi o zachowanie tego statusu. Projekt planu nie uwzględnia decyzji o warunkach zabudowy dla działek nr 126/19, 126/20, 126/22 dla budowy budynków mieszkalnych oraz wnosi o zachowanie tego statusu. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 14:41:13 21) Uwaga złożona przez osoby fizyczne dnia 29.12.2020 r. dotyczyła braku zgody na przyjętą w planie klasyfikację działki nr 138/10 jako tereny zielone. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 14:42:33 22) Uwaga złożona przez osoby fizyczne dnia 29.12.2020 r. dotyczyła przychylenia się do uwag złożonych przez osobę fizyczną w uwadze nr 14) oraz wnioskuje o zmianę przeznaczenia gruntu działki nr 120/2 na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej.. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 14:43:51 1) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 07.05.2021 r. dotyczyła skorygowania rysunku planu o szraf oznaczający polder melioracyjny oraz ujęcie w tekście szczegółowych ustaleń dla tych terenów oraz skorygowanie rysunku prognozy w zakresie przebiegu wału przeciwpowodziowego XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 14:45:00 2) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 07.05.2021 r. dotyczyła zamieszczenia zapisu regulującego zachowanie, przebudowę oraz remont istniejących i przyszłych budynków oraz usunięcie rozbieżności pomiędzy zapisami odnoszącymi się do terenów R a terenem 32-R na którym zlokalizowana jest świetlica wiejska. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 14:46:46 3) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 10.05.2021 r. kwestionuje przyjętą w projekcie mpzp klasyfikację działki nr 106/2 jako tereny rolne i wnosi o zmianę na zabudowę jednorodzinną lub przedłużenie procedowania w zakresie planu na okres powakacyjny, co pozwoli na uzyskanie pozwolenia na budowę. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 14:47:49 4) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 10.05.2021 r. kwestionuje przyjętą w projekcie mpzp klasyfikację działki nr 106/1 jako tereny rolne i wnosi o zmianę na zabudowę jednorodzinną lub przedłużenie procedowania w zakresie planu na okres powakacyjny, co pozwoli na uzyskanie pozwolenia na budowę. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 14:48:57 5) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 10.05.2021 r. dotyczyła rozszerzenia terenu pod zabudowę zagrodową /9-RM/ na teren 34-ZE z uwagi, że dla działki nr 328/8 wydano decyzję o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wnioskuje o możliwość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako funkcji uzupełniającej dla obszaru zabudowy zagrodowej RM. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 14:50:14 6) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 10.05.2021 r. dotyczyła rozszerzenia terenu pod zabudowę zagrodową /9-RM/ na teren 34-ZE z uwagi, że dla działek nr 328/6 i 328/7 wydano decyzję o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wnioskuje o dopuszczenie użytkowania mieszkalnego jednorodzinnego jako funkcji uzupełniającej dla obszaru zabudowy zagrodowej RM oraz o możliwość budowy budynków rekreacji indywidualnej na terenie 9-RM jako obsługi agroturystyki. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 14:51:23 7) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 12.05.2021 r. dotyczyła wprowadzenia na terenach zabudowy zagrodowej RM funkcji uzupełniającej mieszkalnej i usługowej oraz o rozszerzenie terenu pod zabudowę zagrodową /RM/ na całość działki nr 328/5 XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 14:52:35 8) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 12.05.2021 r. dotyczyła dodania jako funkcji uzupełniającej na terenach RM możliwości zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, odstąpienia od lokalizacji części użytku ekologicznego „Niegoszcz” na obszarze 34-ZE oraz usunięcia zapisu zakazu lokalizowania budynków rekreacji indywidualnej na terenach RM. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 14:53:37 9) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 13.05.2021 r. dotyczyła zmiany w projekcie mpzp przeznaczenia działek nr 120/5, 120/1, 126/14, 126/21, 126/22 na zabudowę mieszkaniową lub usługową XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 14:55:27 10) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 12.05.2021 r. dotyczyła nie uwzględnienia w projekcie planu miejscowego wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 120/8, 120/9, 120/10 oraz decyzji o warunkach zabudowy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 120/6 i 120/7 – obecnie 120/14,120/15,120/16,120/7, decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 106/5 dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i dla działki nr 126/22 dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, oraz wnosi o zachowanie statusu powyższych działek zgodnie z wydanymi decyzjami XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 14:56:45 11) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 14.05.2021 r. dotyczyła uwzględnienia w planie wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 120/1 i 120/3 z uwagi na fakt, że Starosta wydał zgodę na rozpoczęcie budowy. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 14:57:57 12) Uwaga złożona przez osobę fizyczną dnia 14.05.2021 r. dotyczyła możliwości postawienia na działce nr 120/2 trzech budynków jednorodzinnych oraz przeznaczenia działki nr 120/1 na drogę i oznaczenie jako KDW. Dodatkowo wnosiła o zmianę zapisów dla działek 120/x na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i rekreacji indywidualnej. XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-08-20 14:59:09 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielenko obejmującego teren położony na południe od drogi powiatowej Nr 3504Z XL Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-10-29 10:10:12 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad pkt 21 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 5 lat w drodze przetargu części działki nr 61/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Łazy XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 10:11:06 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad pkt 22 dotyczącego rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat w trybie bezprzetargowym działki nr 237/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Sarbinowo XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 10:12:02 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 10:37:31 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Mielno w roku szkolnym 2020/2021 XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 10:47:21 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 10:49:35 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Mielno XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 10:53:59 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mielno XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 10:57:03 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na rok 2021 XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 11:00:38 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielno na lata 2021 – 2033 XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 11:24:26 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „ Programu ochrony środowiska dla gminy Mielno na lata 2021 – 2025 z perspektywą do roku 2028” XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 11:27:23 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 11:36:10 Głosowanie nad wyborem członków Doraźnej Komisji Statutowej w osobach Joanna Sosnowska, Elżbieta Kopczyńska, Krzysztof Chadacz XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 11:51:09 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna wstrzymał się
2021-10-29 11:53:20 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024 wraz z autopoprawką XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 11:55:00 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok wraz z autopoprawką XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 11:56:44 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Mielno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 11:58:22 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej wraz z autopoprawką XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 12:01:57 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość XLII Sesja R