Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Mielno

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Leon Rybka

Leon Rybka

Radny

Okręg: 15, zdobyte głosy: 93, przynależność: KWW WSPÓLNOTA DLA GMINY, klub: Wspólnota dla Gminy

Status: powołany - 19.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała I/3/2018 członek
Komisja Komunalna i Bezpieczeństwa Publicznego stała I/3/2018 przewodniczący

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-19 10:20:52 Zamknięcie listy na wybór Przewodniczacego Rady Sesja Inauguracyjna za
2018-11-19 10:25:30 Zamknięcie listy Komisji Skrutacyjnej Sesja Inauguracyjna za
2018-11-19 11:05:43 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Sesja Inauguracyjna za
2018-11-19 11:07:55 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru komisji Sesja Inauguracyjna za
2018-11-19 11:12:11 Zamknięcie listy kandydatów na wybór wiceprzewodniczącego Sesja Inauguracyjna za
2018-11-19 11:52:41 Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Sesja Inauguracyjna za
2018-11-19 11:55:30 Lista kandydatów do Komisji Rewizyjnej: Leon Rybka, Katarzyna Mróz, Krzysztof Chadacz Sesja Inauguracyjna za
2018-11-19 11:58:52 Głosowanie nad kandydaturą Katarzyny Mróz na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Sesja Inauguracyjna za
2018-11-19 12:02:43 Głosowanie na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Elżbieta Kopczyńska, Piotr Dobrasiewicz, Bronisław Stypka Sesja Inauguracyjna za
2018-11-19 12:04:53 Głosowanie nad kandydaturą Pana Piotra Dobrasiewicza na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sesja Inauguracyjna za
2018-11-19 12:07:44 Głosowanie na członków Komisji Budżetu i Finansów, Elżbieta Kopczyńska, Maciej Starnawski, Katarzyna Mróz, Krzysztof Chadacz, Lilla Szewczyk Sesja Inauguracyjna za
2018-11-19 12:09:12 Głosowanie nad kandydaturą Pani Elżbiety Kopczyńskiej na przewodniczącego Komisji Komisji Budżetu i Finansów Sesja Inauguracyjna za
2018-11-19 12:12:02 Głosowanie na członków Komisji Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego: Joanna Sosnowska, Ryszard Kusyk, Leon Rybka, Bronisław Stypka, Zygmunt Ramotowski Sesja Inauguracyjna za
2018-11-19 12:13:31 Głosowanie nad kandydaturą Pana Leona Rybki na przewodniczącego Komisji Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego Sesja Inauguracyjna wstrzymał się
2018-11-19 12:15:22 Głosowanie na członków Komisji Spraw Społecznych: Joanna Sosnowska, Magdalena Gos-Kozłowska, Monika Zabłocka, Iwona Burdzińska Sesja Inauguracyjna za
2018-11-19 12:16:40 Głosowanie nad kandydaturą Pani Moniki Zabłockiej na przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych Sesja Inauguracyjna za
2018-11-19 12:21:36 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie składu Komisji Sesja Inauguracyjna za
2018-11-30 10:41:22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 II Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-11-30 10:44:28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2018-2030 II Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-11-30 10:46:49 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmian uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Mielno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 II Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-11-30 10:49:05 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok II Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-11-30 10:51:29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej II Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-11-30 10:53:21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego II Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-11-30 10:55:01 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów II Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2018-11-30 10:58:14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli, Panią Joannę Sosnowską i Pana Macieja Starnawskiego do uzgodnień regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę II Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-11-30 11:00:25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 II Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-11-30 11:02:19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator dz. 63/3 Łazy II Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-11-30 11:03:47 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności na rzecz Energa Operator działka 4/111 w Mielnie II Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-11-30 11:05:40 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej II Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-11-30 11:07:29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Mielna II Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 11:25:10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2018 r. z autopoprawką III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 11:31:42 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2018-2028 z autopoprawką III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 11:34:52 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 11:49:44 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie na 2019r. III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 12:19:12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2019 III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 12:23:22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2019-2033 III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 12:46:05 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 12:48:53 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Powiatu w Koszalinie propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Mielno do kategorii dróg gminnych III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 12:57:45 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 12:59:03 Rozparzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Mielno III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 13:00:54 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chłopy III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 13:02:50 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Miast i Gmin Morskich III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 13:04:24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Gminy Mielno w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 13:06:25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Pani Magdaleny Gos- Kozłowskiej oraz Pana Macieja Starnawskiego jako przedstawicieli Rady Miejskiej Mielna do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mielnie III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 13:08:59 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Spraw Społecznych III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 13:13:04 Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej Mielna na 2019 rok z autopoprawką III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 10:19:12 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2018-12-28 13:11:21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-01-25 10:27:13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego IV Sesja Rady Miejskiej za
2019-01-25 10:37:30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego IV Sesja Rady Miejskiej za
2019-01-25 10:39:57 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno obejmującego teren położony przy ul. Łąkowej IV Sesja Rady Miejskiej za
2019-01-25 10:41:45 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej IV Sesja Rady Miejskiej za
2019-01-25 10:43:12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany IV Sesja Rady Miejskiej za
2019-01-25 10:45:23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gminnej IV Sesja Rady Miejskiej za
2019-01-25 10:48:24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość IV Sesja Rady Miejskiej za
2019-01-25 10:49:59 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA- OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130,80-557 Gdańsk. IV Sesja Rady Miejskiej za
2019-01-25 10:53:16 Uchwalenie planów pracy Komisji: Rewizyjnej, Skarg, Wniosków i Petycji, Budżetu i Finansów, Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych na rok 2019 IV Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-01 10:50:13 Informacja z zimowego utrzymania dróg V Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-01 10:54:29 Problematyka bezdomności na terenie Gminy Mielno V Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-01 11:16:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2019-2033 V Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-01 11:18:50 Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki V Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-01 11:20:38 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych V Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-01 11:22:36 Projekt uchwały w sprawie propozycji pozbawienia odcinka drogi gminnej jej dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej V Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-01 11:27:21 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno obejmującego tereny zieleni położonej przy zachodnim brzegu jeziora Jamno V Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-01 12:28:26 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Sarbinowo obejmującego teren położony na południe od drogi powiatowej Nr 0354Z V Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-01 12:33:27 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielenko obejmującego teren położony na południe od drogi powiatowej Nr 0354Z V Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-01 12:35:55 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno i Mielenko obejmującego tereny rolne położone na południe od drogi powiatowej Nr 0354Z V Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-01 12:38:20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 9 lat w trybie przetargowym działki nr 233/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Mielno przy ul. 6 Marca V Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-01 12:44:56 Projekt uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej V Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-01 12:48:26 Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw i osiedli V Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-01 12:52:04 Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej w składzie Joanna Sosnowska, Elżbieta Kopczyńska, Krzysztof Chadacz V Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-01 12:55:25 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie składu doraźnej komisji statutowej V Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-01 12:54:03 Głosowanie za kandydaturą Pani Joanny Sosnowskiej na przewodniczącą doraźnej Komisji Statutowej V Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-01 12:26:19 Głosowanie nad wnioskiem formalnym Pana Zygmunta Ramotowskiego w sprawie odroczenia procedowania uchwały o miesiąc V Sesja Rady Miejskiej przeciw
2019-03-29 10:36:36 Informacja Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o przygotowaniu Gminy Mielno do sezonu letniego 2019. VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-29 10:38:59 Informacja Centrum Kultury w Mielnie o planowanych działaniach artystycznych i rozrywkowych na terenie Gminy Mielno w sezonie letnim 2019. VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-29 10:42:32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-29 10:44:25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/18 Rady Miejskiej Mielna z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie na 2019r VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-29 10:46:24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2019r. VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-29 10:48:02 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2019-2033 VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-29 10:51:08 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-29 10:53:05 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budowy ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 3505Z (0355Z) ul. Morska w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki nr 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej. VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-29 10:55:24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Mielno współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-29 10:57:12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku. VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-29 10:59:06 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielno w 2019 roku. VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-29 11:00:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej – dotyczy działki nr 425/7 położonej w Mielnie. VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-29 11:01:59 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej – dotyczy działki nr 425/13 położonej w Mielnie VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-29 11:03:38 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA -OPERATOR S.A z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130. 80-557 Gdańsk. VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-29 11:05:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mielno do Stowarzyszenia Powiatowe Forum Sołtysów. VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-29 11:15:38 Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutów osiedli i sołectw. VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-12 09:08:27 Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenie wysokości stawek opłaty i sposobu ich pobierania no drogach publicznych na terenie gminy Mielno VII Sesja Rady Miejskiej- nadzwyczajna za
2019-04-12 09:10:49 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Koszalińskiemu VII Sesja Rady Miejskiej- nadzwyczajna za
2019-04-30 11:19:21 Informacja o przygotowaniu Posterunku Policji w Mielnie do sezonu letniego 2019 pod względem bezpieczeństwa. VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 11:21:54 Informacja Straży Miejskiej w Mielnie z przygotowań i zabezpieczenia sezonu letniego 2019r. w Gminie Mielno pod względem porządku publicznego. VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 11:24:04 Informacja Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu z przygotowań do sezonu letniego 2019 w Gminie Mielno. VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 11:29:31 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie za 2018 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2019 VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 11:31:05 Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mielno na lata 2015-2020” za rok 2018 VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 11:32:40 Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020” za okres od 27 października 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku. VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 11:34:15 Sprawozdanie z „Gminnego Programu Polityki Senioralnej” na lata 2017-2020 za okres od 24 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku. VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 11:35:48 Sprawozdanie z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020” za rok 2018 VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 11:37:06 Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018” za rok 2018. VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 11:38:30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 11:40:04 Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 11:41:26 Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Mielno za rok 2018 VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 11:55:30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2019 r. VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 11:57:01 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2019-2033 VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 11:58:32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sezonu kąpielowego na terenie Gminy Mielno na rok 2019 VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 12:00:06 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Mielno na rok 2019 VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 12:02:00 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Mielno w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 12:04:28 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Mielno w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 12:06:24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 12:08:05 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA- OPERATOR S.A z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.- dotyczy działki nr 71 obręb Sarbinowo VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 12:09:59 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA- OPERATOR S.A z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130,80-557 Gdańsk- dotyczy działki nr 71 obręb Sarbinowo VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 12:11:20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA –OPERATOR S.A z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk – dotyczy działki nr 4/177 obręb Mielno VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 12:12:49 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA- OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130,80-557 Gdańsk – dotyczy działki nr 193/169 obręb Gąski VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 10:11:48 Zmiana porządku obrad dotycząca kolejności w rozpatrywaniu projektów uchwał VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-04-30 12:14:59 zmiana planu pracy Komisji Rady Miejskiej Mielna VIII Sesja Rady Miejskiej za
2019-05-31 10:47:33 7. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mielno za 2018 rok IX Sesja Rady Miejskiej za
2019-05-31 10:50:06 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego IX Sesja Rady Miejskiej za
2019-05-31 10:52:01 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno w celu utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury w Mielnie IX Sesja Rady Miejskiej za
2019-05-31 10:53:40 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej IX Sesja Rady Miejskiej za
2019-05-31 10:56:17 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej, prowadzenia postępowań (w tym wydawania decyzji administracyjnych) dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego IX Sesja Rady Miejskiej za
2019-05-31 10:57:51 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego IX Sesja Rady Miejskiej za
2019-05-31 10:59:53 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/334/2016 Rady Gminy Mielno z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie opłaty miejscowej IX Sesja Rady Miejskiej za
2019-05-31 11:01:08 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gminnej (działka nr 255/16) IX Sesja Rady Miejskiej za
2019-05-31 11:02:40 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz. nr 85/12, 85/16, 85/14) IX Sesja Rady Miejskiej za
2019-05-31 11:04:15 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (część działek nr 85/17, 85/15) IX Sesja Rady Miejskiej za
2019-05-31 11:05:38 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (część działki nr 171) IX Sesja Rady Miejskiej za
2019-05-31 11:07:07 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80557 Gdańsk IX Sesja Rady Miejskiej za
2019-05-31 11:08:37 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80557 Gdańsk IX Sesja Rady Miejskiej za
2019-05-31 11:10:00 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skrócenia kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Gąski – „Osiedle” IX Sesja Rady Miejskiej za
2019-05-31 11:11:56 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla Centrum i Zarządu Osiedla Unieście oraz na Sołtysów i do Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Mielno IX Sesja Rady Miejskiej za
2019-06-28 11:04:28 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mielna wotum zaufania. X Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-06-28 11:07:37 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2018r. X Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-06-28 11:10:16 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mielna z tytułu wykonania budżetu Gminy Mielno za 2018r. X Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-06-28 11:39:25 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2019r. X Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-06-28 11:40:53 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2018-2030. X Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-06-28 11:42:23 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielenku w 2019 r. X Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-06-28 11:44:11 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mielno. X Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-06-28 11:46:33 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. X Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-06-28 11:47:53 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. X Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-06-28 11:49:07 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chłopy – Rekinowa. X Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-06-28 11:51:03 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąski-Kamyczkowa. X Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-06-28 11:54:45 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników w osobach: Katarzyna Mróz, Krzysztof Chadacz, Marcin Sychowski X Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-06-28 11:56:52 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mielna. X Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-06-28 11:58:32 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mielna. X Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-06-28 12:00:50 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mielna. X Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-06-28 12:03:36 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mielna. X Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-06-28 12:05:01 24. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Mielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018. X Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-06-28 12:06:46 25. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Mielna z przeprowadzonej kontroli w zakresie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie za 2018 r. X Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-08-30 10:20:35 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2019 r. z autopoprawką XII sesja Rady Miejskiej za
2019-08-30 10:22:12 Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2019-2033 XII sesja Rady Miejskiej za
2019-08-30 10:23:55 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Koszalińskiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa” XII sesja Rady Miejskiej za
2019-08-30 10:25:40 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Mielno z autopoprawką XII sesja Rady Miejskiej za
2019-08-30 10:26:55 Projekt uchwały w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gminnej XII sesja Rady Miejskiej za
2019-08-30 10:28:30 Projekt uchwały zmieniającą uchwałę Nr LIV/293/2002 rady Gminy w Mielnie w sprawie nadania nazwy ulicom położonym w miejscowości Gąski XII sesja Rady Miejskiej za
2019-08-30 10:30:17 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/12/2018 Rady Miejskiej Mielna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XII sesja Rady Miejskiej za
2019-08-30 10:31:49 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/13/2018 Rady Miejskiej Mielna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XII sesja Rady Miejskiej za
2019-08-30 10:34:04 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XII sesja Rady Miejskiej za
2019-08-30 10:35:34 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XII sesja Rady Miejskiej za
2019-08-30 10:37:05 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XII sesja Rady Miejskiej za
2019-08-30 10:39:59 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XII sesja Rady Miejskiej za
2019-08-30 10:41:43 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mielna XII sesja Rady Miejskiej za
2019-09-27 10:13:41 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Mielno w roku szkolnym 2018/2019. XIII sesja Rady Miejskiej za
2019-09-27 10:16:19 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielno oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r. XIII sesja Rady Miejskiej za
2019-09-27 10:18:02 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2019 r. XIII sesja Rady Miejskiej za
2019-09-27 10:19:33 Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2019-2033. XIII sesja Rady Miejskiej za
2019-09-27 10:21:45 Projekt uchwały w sprawie określenia kosztów usług opieki wytchnieniowej i zasad zwolnienia i zwrotu wydatków w zakresie udzielania pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej dla osób objętych resortowym Programem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2019 XIII sesja Rady Miejskiej za
2019-09-27 10:23:16 Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. XIII sesja Rady Miejskiej za
2019-10-29 10:35:03 7. Sprawozdanie z pracy Posterunku Policji w Mielnie, Komisariatu Policji I w Koszalinie w okresie sezonu letniego 2019, oraz informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy w 2019 roku XIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-10-29 10:38:13 8. Sprawozdanie z działalności Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu w okresie sezonu letniego 2019 r. XIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-10-29 10:43:14 9. Sprawozdanie MOSiR z przebiegu sezonu letniego 2019 XIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-10-29 10:54:04 10. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury w Mielnie z przebiegu Mieleńskiego Lata Artystycznego 2019 XIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-10-29 10:57:09 11. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za I półrocze i sezon letni 2019 r. XIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-10-29 11:16:48 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2019 r. XIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-10-29 11:19:43 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2019-2033 XIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-10-29 11:27:39 Wybór Komisji Skrutacyjnej w osobach Elżbieta Kopczyńska, Magdalena Gos - Kozłowska, Zygmunt Ramotowski XIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-10-29 11:53:30 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość XIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-10-29 11:55:16 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/125/2019 Rady Miejskiej Mielna z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-10-29 11:56:48 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-10-29 11:58:28 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-10-29 11:59:45 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 10:30:25 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 10:52:42 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielno na lata 2020 – 2033. XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 10:59:29 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku. XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:01:33 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:03:52 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:05:48 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej. XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:06:56 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej. XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:08:28 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:09:55 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:11:28 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. XV Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2019-11-29 11:14:26 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Szczecinka w roku 2019 XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:16:28 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:17:56 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Mielno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:19:44 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:21:38 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LV/571/14 Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki raka gruczołu krokowego” realizowanego przez Gminę Mielno. XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:25:25 23. Rozpatrzenie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Mielno w obrębach ewidencyjnych Chłopy i Mielenko XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:26:50 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:28:20 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chłopy XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:30:25 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:32:08 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:34:06 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:35:53 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 10:57:17 Zmiana w porządku obrad punktu 9 na koniec bloku uchwałodawczego XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-11-29 11:39:06 Zmiana w porządku obrad punktu 9 po punkcie 30. wolne wnioski radnych XV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 10:10:13 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały VI/52/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 10:29:40 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 10:31:37 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielno na lata 2019 – 2033. XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 10:33:19 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały VI/52/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 10:35:14 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie na 2020 r. XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 11:14:43 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020. XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 11:17:50 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielno na lata 2020-2033 XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 11:21:35 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o. o. w Mielnie na lata 2019-2025 XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 11:23:12 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mielno do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 11:25:12 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 11:26:46 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Mielno XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 11:28:19 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mielno na rok szkolny 2019/2020 XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 11:29:59 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 11:31:24 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 11:33:20 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 11:34:50 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 11:36:19 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2019-12-30 11:39:54 23. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej Mielna na 2019 rok XVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-01-31 10:33:36 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. XVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-01-31 10:36:11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielno na lata 2020 – 2033 XVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-01-31 10:45:19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej XVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-01-31 10:48:44 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso XVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-01-31 10:50:47 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku. XVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-01-31 11:10:48 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Burmistrza Mielna na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-01-31 11:12:44 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek, opłat i sposobu ich pobierania na drogach publicznych na terenie gminy Mielno. XVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-01-31 11:14:18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej, działka nr 130/44 położonej w miejscowości Gąski. XVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-01-31 11:16:00 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej, działka nr 130/46 położonej w miejscowości Gąski. XVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-01-31 11:17:36 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. XVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-01-31 11:18:51 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy użyczenia. XVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-01-31 11:20:25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. XVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-01-31 11:21:46 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. XVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-01-31 11:23:17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej Mielna na 2020 rok. XVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-02-28 10:31:35 7. Informacja Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z zimowego utrzymania dróg. XVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-02-28 10:33:03 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielno. XVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-02-28 10:44:17 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/179/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej wraz z autopoprawką XVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-02-28 10:46:29 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. XVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-02-28 10:48:24 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dodatkowego oznaczenia identyfikującego taksówkę osobową na obszarze Gminy Mielno. XVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-02-28 10:50:02 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody wraz z autopoprawkę XVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-02-28 10:51:17 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mielenko. XVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-02-28 10:52:43 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. XVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-02-28 10:55:27 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2019 rok XVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-02-28 10:56:51 Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów z działalności za 2019 rok XVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-02-28 10:57:57 Sprawozdanie Komisji Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego z działalności za 2019 rok XVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-02-28 10:59:12 Sprawozdanie Komisji Spraw Społecznych z działalności za 2019 rok XVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-02-28 11:00:23 Sprawozdanie Komisji Skarg Wniosków i Petycji z działalności za 2019 rok XVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-03-27 13:23:25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. XIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-03-27 13:28:35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2033. XIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-03-27 13:32:32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/163/2019 Rady Miejskiej Mielna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie na 2020 r. XIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-03-27 13:34:48 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego XIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-03-27 13:37:13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki XIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-03-27 13:40:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych XIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-03-27 13:42:35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł. XIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-03-27 13:45:05 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/179/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej XIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-03-27 13:47:22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielno w 2020 r XIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-04-14 11:17:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców których płynnośc uległa pogorszeniu w skutek COVID19 XX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-04-14 11:46:56 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia, wskazanym grupom przedsiębiorców. których płynność uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-04-14 11:50:46 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/336/2016 Rady Gminy Mielno z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie ustalenie opłaty prolongacyjnej XX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 12:26:37 Informacja o przygotowaniu Posterunku Policji w Mielnie do sezonu letniego 2020 pod względem bezpieczeństwa. XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 12:27:58 Przygotowanie Placówki Straży Granicznej do sezonu letniego 2020 w Gminie Mielno XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 12:29:19 Informacja Straży Miejskiej z przygotowań i zabezpieczenia sezonu letniego 2020 r. w Gminie Mielno pod względem porządku publicznego XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 12:30:33 Sprawozdanie MOSiR z przygotowania do sezonu letniego 2020. XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:03:25 Informacja o realizacji gospodarki wod-kan na terenie gminy Mielno XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:13:48 8. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:16:05 9. Sprawozdanie z działalności Mieleńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie za 2019 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2020. XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:17:26 10. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020. Monitoring realizacji Strategii za lata 2018-2019. XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:18:37 11. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla gminy Mielno za rok 2019 XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:19:51 12. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mielno na lata 2015-2020” za rok 2019 XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:20:56 13. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020” za rok 2019 XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:21:51 14. Sprawozdanie z „Gminnego Programu Polityki Senioralnej na lata 2017-2020” za rok 2019. XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:22:58 15. Sprawozdanie z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020” za rok 2019 XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:23:56 16. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021” za rok 2019. XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:25:52 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/179/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie opłaty miejscowej. XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:27:48 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Mielno na rok 2020 , XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:29:11 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sezonu kąpielowego na terenie Gminy Mielno na rok 2020 XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:31:03 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/183/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek opłat i sposobu ich pobierania na drogach publicznych na terenie gminy Mielno. XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:33:53 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej. XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:35:02 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek. XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:52:04 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na wymianę kotłów i pieców w związku z projektem „Poprawa jakości powietrza w Gminie Mielno poprzez ograniczenie niskiej emisji”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:53:48 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mielenko XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 13:57:32 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej (dz. 711/291 obręb Mielno) XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 14:05:01 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym działki nr 67/14 położonej w Łazach. XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 14:06:54 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 14:08:16 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 14:09:52 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 14:11:33 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 12:20:20 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/207/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 12:23:04 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Koszalińskiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście – ul. 6 Marca na terenie Gminy Mielno – Etap III od km 1+860 do km 2+867” XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 14:22:50 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/207/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 14:31:45 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Koszalińskiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście – ul. 6 Marca na terenie Gminy Mielno – Etap III od km 1+860 do km 2+867” (1-860 do 2-867) XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-05-15 14:03:11 Głosowanie za przyjęciem wniosku formalnego w sprawie zmiany okresu dzierżawy na 9 lat XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2020-06-05 11:11:59 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej. (dz. nr 425/102 Mielno) XXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-06-05 11:14:20 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gminnej (dz. 39/3 Mielenko) XXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-06-05 11:15:34 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gminnej (dz. 272/1, Mielenko) XXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-06-05 11:16:39 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gminnej (dz. 54/13, Mielenko) XXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-06-05 11:18:16 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (dz. 225/2, Mielno) XXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-06-05 11:22:55 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (226/39, Mielno) XXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-06-05 11:24:26 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.(dz. 324/9, Sarbinowo) XXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-06-05 11:26:00 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.(dz. 322/14, Sarbinowo) XXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-06-05 11:27:52 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/179/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej. XXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-06-05 11:30:25 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Mielno. XXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-07-24 10:06:18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/179/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej. XXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-07-24 10:34:04 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Mielna XXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-10-02 10:39:27 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielno oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku. XXVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-10-02 10:41:08 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2020 r. XXVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-10-02 10:42:33 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2020-2033 XXVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-10-02 10:44:16 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/179/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej XXVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-10-02 10:12:42 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu 11 porządku obrad dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno obejmującego teren położony przy ul. Łąkowej XXVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-10-02 10:45:46 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno obejmującego teren położony między ulicami Pionierów i Gdańską XXVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-10-02 10:47:31 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Mielna nr LI/627/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno, w obszarze na północ od ul. 6-go Marca XXVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-10-02 10:49:09 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno w obszarze przyległym do ul. Chrobrego – część promenady nadmorskiej. XXVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-10-02 10:52:33 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości XXVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-10-02 10:53:58 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej. XXVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-10-02 10:55:40 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym części działki nr 210/22 położonej w obrębie ewidencyjnym Sarbinowo (dz. 210/22 Sarbinowo) XXVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-10-02 10:57:07 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym części działki nr 48/27 położonej w obrębie ewidencyjnym Mielno. XXVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-10-02 10:58:35 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz. 711/286, 711/287 Mielno) XXVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-10-02 10:59:55 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz. 711/288 Mielno) XXVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-10-02 11:01:51 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz. 711/289 Mielno) XXVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-10-02 11:03:22 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz. 913 Mielno) XXVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-10-02 11:04:47 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym części działki nr 48/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Mielno XXVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-10-02 11:06:02 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz. 179/3 Mielno) XXVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-10-02 10:15:09 Głosowanie nad wprowadzeniem jako punkt 24 porządku obrad "Wolne wnioski Radnych" XXVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-10-02 10:18:51 Głosowanie nad dopisaniem do punktu 19 porządku obrad działki 711/286 XXVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 11:32:47 3. Sprawozdanie z pracy posterunku policji w Mielnie, Komisariatu Policji w Koszalinie w okresie sezonu letniego 2020 roku. XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 11:47:35 4. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za I półrocze i sezon letni 2020 roku XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 11:51:14 Informacja o działalności Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu w okresie 01.01.2020 – 30.09.2020 roku na terenie Gminy Mielno XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 11:55:18 6. Sprawozdanie Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przebiegu sezonu letniego 2020 roku XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 11:58:46 Sprawozdanie opisowe Mieleńskiego Lata Artystycznego 2020 r. XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:01:39 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno, w obszarze przyległym do ul. por. Włodzimierza Suriana na terenie osiedla Unieście. XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:04:36 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2020 r. XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:06:17 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2020-2033 XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:09:39 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:11:32 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:13:04 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:15:01 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/179/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:17:11 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia oświadczenia rady Miejskiej Mielna dotyczącego leczenia środowiskowego w Centrach Zdrowia Psychicznego XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:19:25 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania – przez Zarząd Powiatu w Koszalinie – propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Mielno do kategorii dróg gminnych XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:22:17 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi przebiegającymi przez granice administracyjne Gminy Mielno w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:25:50 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. 216/10 Mielno) XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:27:21 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. 133/4 Mielno) XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:28:51 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (cz.dz. 47/15 Mielno) XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:30:27 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (cz.dz. 47/15 Mielno) XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:32:03 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz. 711/290 Mielno) XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:33:40 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz. 764 Mielno) XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:36:53 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (część dz. 179/3 Mielno) XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:51:32 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (cz. dz. 179/3 Mielno) XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:53:11 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk (dz. 65 Gąski) XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:54:36 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk (dz. 108 Sarbinowo) XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:56:13 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk (dz. 36/28 Gąski) XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:57:36 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk (dz. 27/4, dz. 25 Łazy) XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-06 12:59:13 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk (dz. 16 Łazy) XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-10 12:22:49 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej XXVIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-10 12:24:17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów XXVIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna przeciw
2020-11-10 12:32:35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mielno wraz z autopoprawką XXVIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-10 12:34:17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne XXVIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-10 16:46:47 Głosowanie nad zdjęciem z obrad projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty wraz z autopoprawką XXVIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna przeciw
2020-11-10 17:08:37 Głosowanie nad zdjęciem z obrad projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXVIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-10 17:10:03 Głosowanie nad zdjęciem z obrad projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXVIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-10 17:11:29 Głosowanie nad zdjęciem z obrad projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z autopoprawką XXVIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-10 17:14:16 Głosowanie nad zdjęciem z obrad projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość za te usługi XXVIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-10 17:15:46 Głosowanie nad zdjęciem z obrad projektu uchwały sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych XXVIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-10 12:14:58 Głosowanie nad zmianą kolejności porządku obrad punktu 3 jako punkt 14 XXVIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-10 16:20:24 Wniosek złożony przez Radną Joannę Sosnowską o wprowadzenie zmian w paragrafie 4 punkt 1 gdzie ustala się ryczałtowa stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 181,90 zł za rok za jeden domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny. W punkcie 2 ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 363,80 zł za jeden domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny. XXVIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna przeciw
2020-11-10 17:05:39 Głosowanie nad zdjęciem z obrad projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2020-2023 XXVIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-13 11:37:01 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty XXIX Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna wstrzymał się
2020-11-13 11:39:28 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXIX Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-13 11:41:13 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXIX Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-13 11:43:10 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z autopoprawką XXIX Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-13 11:44:56 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość za te usługi XXIX Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-13 11:52:42 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych XXIX Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-13 11:54:32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2020-2023 XXIX Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-11-13 11:32:39 Głosowanie nad przyjęciem stawki 7,00 zł w paragrafie 3 ust. 1, oraz stawki 14,00 zł w paragrafie 3 ust. 2, uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty XXIX Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna przeciw
2020-11-13 11:35:15 Głosowanie nad przyjęciem stawki 7,50 zł w paragrafie 3 ust. 1, oraz stawki 15,00 zł w paragrafie 3 ust. 2, uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty XXIX Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:13:08 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Mielno w roku szkolnym 2019/2020 XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:14:49 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2020 r. XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:16:03 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2020-2033 XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:17:54 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:20:37 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielno na lata 2021-2026. XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:23:22 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2025. XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:25:00 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:26:41 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Polityki Senioralnej na lata 2021-2025. XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:30:49 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:32:37 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Mielno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:34:40 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:36:55 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/305/2020 z dnia 13 listopad 2020 r. Rady Miejskiej Mielna w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:39:15 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:41:21 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:42:59 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej (dz. 117/30 Mielno) XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:44:38 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej (dz. 117/31 Mielno) XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:46:10 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej (dz. 251/23, 253/10 Mielno) XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:47:22 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnych XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:49:14 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXVI/277/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 2 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym działki nr 48/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Mielno XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:50:33 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy miejscowości Gąski XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:52:01 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (cz. dz. 383 Mielno) XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:53:24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (cz. dz. 4/519, 4/522 Mielno) XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-11 09:55:14 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-22 10:05:37 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. XXXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-22 10:07:37 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielno na lata 2020 – 2033 XXXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-22 10:10:02 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/52/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych zmienionej uchwałą Nr XVI/162/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/52/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych XXXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-22 10:11:38 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie na 2021 r XXXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-22 10:28:42 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021. XXXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-22 10:34:49 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielno na lata 2021-2033 XXXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-22 10:58:23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/290/16 Rady Gminy Mielno z dnia 02 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepienia dzieci przeciwko ospie wietrznej XXXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-22 11:00:00 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania pomocy w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa”-edycja 2021 XXXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-22 11:01:30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mielno do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych XXXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-22 11:02:59 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty XXXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-22 11:06:45 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Mielno XXXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2020-12-22 11:10:01 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Mielna na 2021 rok XXXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-01-19 10:32:48 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 r XXXII nadzwyczajna zdalna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-01-19 10:34:46 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2033 XXXII nadzwyczajna zdalna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-01-19 10:37:13 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Koszalińskiemu XXXII nadzwyczajna zdalna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-01-19 10:27:25 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad pkt. 6 dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/345/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej Mielna w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Mielna na 2021 r. XXXII nadzwyczajna zdalna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-01-19 10:45:37 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XXXII nadzwyczajna zdalna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-01-19 10:47:41 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/175/2019 Rady Miejskiej Mielna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XXXII nadzwyczajna zdalna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-01-19 10:49:38 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXXII nadzwyczajna zdalna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-01-19 10:51:28 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Mielna XXXII nadzwyczajna zdalna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-01-19 10:42:08 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/345/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej Mielna w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Mielna na 2021 r. XXXII nadzwyczajna zdalna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-01-19 10:53:28 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej Mielna na 2021 r. wraz z autopoprawkami XXXII nadzwyczajna zdalna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-01-19 10:11:23 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu 6 projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno obejmującego teren położony przy ulicy Łąkowej XXXII nadzwyczajna zdalna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-02-26 10:24:10 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na rok 2021. XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-02-26 10:26:21 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2021 – 2033. wraz z autopoprawką XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-02-26 10:28:35 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki. XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-02-26 10:30:38 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-02-26 10:36:16 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego wraz z autopoprawką XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-02-26 10:38:16 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania. XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-02-26 10:47:26 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Łazy. XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-02-26 10:49:49 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych. XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-02-26 10:51:48 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk – dot. dz. nr 104 obręb ewidencyjny Chłopy. XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-02-26 10:53:23 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk – dot. dz. nr 110 obręb ewidencyjny Gąski. XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-02-26 10:55:11 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad organizowania pogrzebu przez Gminę Mielno oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu. XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-02-26 10:58:29 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-02-26 11:06:55 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 10:32:56 5. Informacja o planowanych działaniach artystycznych i rozrywkowych na terenie Gminy Mielno w sezonie wakacyjnym 2021 XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 10:34:59 6. Informacja Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie o przygotowaniu Gminy Mielno do sezonu letniego 2021 XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 10:37:15 7. Informacja z zimowego utrzymania dróg gminnych XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 10:39:20 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mielno. XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 10:41:03 9. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Mielno za rok 2020 XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 10:43:48 10. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020. Monitoring realizacji Strategii za 2020 rok XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 10:45:20 11. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mielno na lata 2015-2020” za rok 2020 XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 10:47:33 12. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020”za rok 2020 XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 10:49:08 13. Sprawozdanie z „Gminnego Programu Polityki Senioralnej na lata 2017-2020” za rok 2020 XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 10:50:38 14. Sprawozdanie z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020” za rok 2020 XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 10:52:06 15. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021” za rok 2020 XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 10:54:31 16. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie za 2020 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2021 r. XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 10:56:23 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodów gospodarstwa domowego. XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 10:58:37 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia stawek opłat i sposobu ich pobierania na drogach publicznych na terenie Gminy Mielno. XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 11:00:51 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej. XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 11:02:51 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielno w 2021 r. XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 11:05:11 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gminnej (Gąski dz. 3/41) XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 11:06:41 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej (Mielno dz. 202/6) XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 11:08:24 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gminnej (Mielenko dz. 199/17) XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 11:10:04 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gminnej (Mielno dz. 313/14) XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 11:12:21 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 9 lat i 9 miesięcy w trybie bezprzetargowym części działki nr 4/508 położonej w obrębie ewidencyjnym Mielno. XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 11:25:29 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, którego przedmiotem jest ta sama nieruchomości XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 11:29:25 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na wymianę kotłów i pieców w związku z projektem „Poprawa jakości powietrza w Gminie Mielno poprzez ograniczenie niskiej emisji”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 11:31:21 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 11:34:14 29. Sprawozdania Komisji: Rewizyjnej, Budżetu i Finansów, Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych, Skarg Wniosków i Petycji z działalności za rok 2020 XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-03-26 10:11:59 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku punktu 26 XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 10:50:49 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na rok 2021. XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 10:53:18 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2021 – 2033. XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 10:57:03 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/304/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/361/2021 Rady Miejskiej Mielna z dnia 26 lutego 2021 r XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 10:59:30 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mielno w latach 2018 – 2022. XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 11:02:10 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Mielno na 2021 r. XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 11:04:15 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sezonu kąpielowego na terenie Gminy Mielno na rok 2021 XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 11:05:59 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty. XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 11:07:33 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąski. XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 11:09:29 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 11:11:04 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 11:12:45 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 10:16:57 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad pkt. 11 dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno obejmującego teren położony przy ulicy Łąkowej XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 10:21:39 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad jako punktu 16 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz. 216/15, 216/16 oraz część działki nr 216 XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 10:24:28 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad jako punktu 17 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz. 867/5, 867/9) XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 10:25:28 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad jako punktu 18 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz. 216/2, 216/3, 216/6) XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 11:14:29 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (dz. 216/15, 216/16, cz. dz. 216) XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 11:16:23 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.(867/5, 867/9) XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-04-30 11:18:05 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.(216/2, 216/3, 216/6) XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-05-14 11:18:15 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na rok 2021 XXXVI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-05-14 11:19:39 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2021 – 2033 XXXVI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-05-14 11:21:17 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury XXXVI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-05-14 11:22:55 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Burmistrz Mielna na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg XXXVI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-05-14 11:25:09 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mielno do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji XXXVI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-05-14 11:26:35 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie przetargowym części działki nr 61/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Łazy przy ul. Morskiej XXXVI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-05-14 11:27:56 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie przetargowym części działki nr 415/46 położonej w obrębie ewidencyjnym Mielno XXXVI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-05-14 11:29:47 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na uchwałę Nr XXXIV/380/2021 Rady Miejskiej Mielna z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji XXXVI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-05-14 11:31:25 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Mielna XXXVI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-05-28 10:08:15 głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu 8 dotyczącego "Analizy stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Mielno za 2020 r." XXXVII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-05-28 10:59:54 Informacja o przygotowaniu Komisariatu Policji w Mielnie do sezonu letniego 2021 roku pod względem bezpieczeństwa XXXVII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-05-28 11:04:41 Informacja dotycząca przygotowania Placówki Straży Granicznej do sezonu letniego 2021 r XXXVII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-05-28 11:49:14 Informacja Straży Miejskiej z przygotowań i zabezpieczenia sezonu letniego 2021 r. w Gminie Mielno pod względem porządku publicznego XXXVII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-05-28 12:17:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2021-2033 XXXVII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-05-28 12:19:43 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości wraz z autopoprawką XXXVII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-07-19 10:08:08 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy XXXIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-07-19 10:10:28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/213/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jaki profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej XXXIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-01 10:13:13 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad jako punktu 8 projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej Mielna do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mielnie XLI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-01 10:15:47 Głosowanie nad zdjęciem punktu 14 z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej XLI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-01 10:17:23 Głosowanie nad zdjęciem punktu 19 z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz. 179/9, Sarbinowo) XLI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-01 10:50:53 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielno oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku. XLI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-01 10:54:48 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej Mielna do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mielnie XLI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-01 10:56:38 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w placówce sprawującej opiekę nad osobami nietrzeźwymi przebywającymi na terenie gminy Mielno XLI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-01 10:57:58 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Mielno XLI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-01 10:59:31 11. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Nadmorskiej 62 w Sarbinowie wraz a autopoprawką XLI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-01 11:00:50 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej (dz. 251/57) XLI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-01 11:01:59 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej (dz. 251/58) XLI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-01 11:03:16 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej (dz. 158/1) XLI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-01 11:04:39 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gminnej (dz. 386/25) XLI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-01 11:06:01 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 9 lat w drodze przetargu części działki nr 203/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Sarbinowo (dz. 203/6) XLI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-01 11:07:17 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz. 4/270 Mielno) XLI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-01 11:08:30 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz. 274/12, Mielno) XLI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-01 11:10:15 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERTAOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk wraz z autopoprawką XLI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-01 11:14:52 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi o naruszenie interesów skarżącej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie XLI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-01 10:53:03 Głosowanie nad przyjęciem kandydatury Pani Magdaleny Gos-Kozłowskiej do reprezentowania Rady Miejskiej Mielna w Gminnej Radzie Pożytku Publicznego w Mielnie XLI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-01 10:53:54 Głosowanie nad przyjęciem kandydatury Pana Macieja Starnawskiego do reprezentowania Rady Miejskiej Mielna w Gminnej Radzie Pożytku Publicznego w Mielnie XLI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 10:10:12 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad pkt 21 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 5 lat w drodze przetargu części działki nr 61/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Łazy XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 10:11:06 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad pkt 22 dotyczącego rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat w trybie bezprzetargowym działki nr 237/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Sarbinowo XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 10:12:02 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 10:37:31 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Mielno w roku szkolnym 2020/2021 XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 10:47:21 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 10:49:35 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Mielno XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 10:53:59 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mielno XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 10:57:03 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na rok 2021 XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 11:00:38 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielno na lata 2021 – 2033 XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 11:24:26 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „ Programu ochrony środowiska dla gminy Mielno na lata 2021 – 2025 z perspektywą do roku 2028” XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 11:27:23 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 11:36:10 Głosowanie nad wyborem członków Doraźnej Komisji Statutowej w osobach Joanna Sosnowska, Elżbieta Kopczyńska, Krzysztof Chadacz XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 11:51:09 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 11:53:20 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024 wraz z autopoprawką XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 11:55:00 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok wraz z autopoprawką XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 11:56:44 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Mielno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 11:58:22 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej wraz z autopoprawką XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 12:01:57 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 12:30:50 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 5 lat w drodze przetargu części działki nr 174/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Gąski wraz z autopoprawką XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-10-29 10:15:47 Głosownie nad wnioskiem Radnego Krzysztofa Chadacza nad zdjęcie z porządku obrad punktu 20 XLII Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-11-09 15:23:25 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej wraz z autopoprawką XLIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-11-09 15:25:00 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej XLIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-11-09 15:26:49 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych XLIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-11-09 15:28:19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XLIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-11-09 15:29:43 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów XLIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna przeciw
2021-11-09 15:31:56 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XLIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-11-09 15:33:49 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na rok 2021. XLIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-11-09 15:35:40 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2021 – 2033. XLIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-11-09 15:19:34 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu 5 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego XLIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-11-25 11:03:00 Informacja o działalności Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu na terenie Gminy Mielno z wykonywania zadań w ramach służby. XLIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-11-25 11:17:10 Sprawozdanie z pracy posterunku policji w Mielnie, Komisariatu Policji w Koszalinie w okresie sezonu letniego 2021 roku. XLIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-11-25 11:19:30 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za I półrocze i sezon letni 2021 roku XLIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-11-25 11:21:04 Sprawozdanie Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przebiegu sezonu letniego 2021 roku XLIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-11-25 10:56:39 Sprawozdanie opisowe Mieleńskiego Lata Artystycznego 2021 r. . XLIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-11-25 11:38:03 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Mielno na 2021r XLIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-11-25 11:39:50 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, wskazania organu do tego uprawnionego oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej XLIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-11-25 11:42:31 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Koszalińskiemu XLIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-11-25 11:44:17 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mielno, których właścicielem lub zarządzającymi jest Gmina Mielno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków XLIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-11-25 11:46:45 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXIX/307/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XLIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-11-25 11:48:27 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/302/2020 rady Miejskiej Mielna z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mielno XLIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-11-25 11:50:12 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie – propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Mielno do kategorii dróg gminnych XLIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-11-25 11:51:41 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (część dz. 425/5 Mielno) XLIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-11-25 11:53:11 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz. 200/39 Mielno) XLIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-11-25 11:56:36 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych, sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli XLIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-11-25 12:01:50 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Mielna XLIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-11-25 12:05:11 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na Uchwałę Nr XL/424/2021 Rady Miejskiej Mielna z dnia 20 sierpnia 2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Sarbinowo obejmującego teren położony na południe od drogi powiatowej Nr 3504Z XLIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-11-25 12:07:23 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa XLIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-11-25 10:18:14 Głosowanie nad zmianą numeracji porządku obrad punkt 11 otrzymuje numerację 7 a pozostałe punkty porządku obrad według kolejności XLIV Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-12-14 16:32:35 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na rok 2021 XLV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-12-14 16:34:23 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2021 – 2033. XLV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-12-14 16:36:06 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior +” w Mielnie. XLV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-12-14 16:37:30 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Mielno na lata 2022-2026 XLV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-12-14 16:39:02 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na okres 6 lat w trybie bezprzetargowym działki nr 4/492 położonej w obrębie ewidencyjnym Mielno XLV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-12-14 16:42:19 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej (dz. 4/705 w Mielnie) XLV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-12-14 16:43:27 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej (dz. 4/706 w Mielnie) XLV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-12-14 16:44:44 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej (dz. 4/498 w Mielnie) XLV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-12-14 16:48:59 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej dot. działki nr 237/4 w Sarbinowie. XLV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-12-14 16:50:57 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA -OPERATOR S.A z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk (dz. nr 33 w Sarbinowie) XLV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-12-14 16:52:17 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA -OPERATOR S.A z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk ( dz. nr 4/137 w Mielnie) XLV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-12-14 16:53:42 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (cz. dz. nr 920/3 w Mielnie) XLV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-12-14 17:15:18 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. XLV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-12-14 17:21:51 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającą Uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. XLV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-12-30 17:22:20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na rok 2021 wraz z autopoprawką XLVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-12-30 17:24:56 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków wraz z autopoprawką XLVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-12-30 17:26:49 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na podpisanie aneksu umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Nadmorskiej 62 w Sarbinowie XLVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-12-30 17:29:01 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie na 2022 r XLVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-12-30 17:54:36 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2022 XLVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-12-30 17:59:25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielno na lata 2022-2034 XLVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-12-30 18:02:14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Mielna na 2022 rok XLVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-12-30 16:06:07 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mielno dotyczących zmiany granic pomiędzy Gminą Sianów i Gminą Mielno, polegającej na włączeniu z gminy Mielno obrębu ewidencyjnego Łazy wyłączeniu go do Gminy Sianow XLVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2021-12-30 16:58:52 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mielno dotyczących zmiany granic pomiędzy Gminą Sianów i Gminą Mielno, polegającej na wyłączeniu z Gminy Mielno obrębu ewidencyjnego Łazy i włączeniu go do Gminy Sianów XLVI Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-01-28 10:10:49 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu 20 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany XLVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-01-28 10:12:28 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad pkt 7 - informacji z przeprowadzonych konsultacji na terenie gminy Mielno XLVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-01-28 10:15:48 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad pkt 8 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mielno na 2022 rok Nr XLVI/484/2021 Rady Miejskiej Mielna z dnia 30 grudnia 2021 r XLVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-01-28 10:17:28 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad pkt 29 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na Uchwałę Rady Miejskiej Mielna nr XL/424/2021 z dnia 20 sierpnia 2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Sarbinowo obejmującego teren na południe od drogi powiatowej nr 3504Z XLVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-01-28 10:30:19 Informacja z przeprowadzonych konsultacji na terenie gminy Mielno XLVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-01-28 10:34:42 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mielno na 2022 rok Nr XLVI/484/2021 Rady Miejskiej Mielna z dnia 30 grudnia 2021 r XLVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-01-28 10:36:08 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2022 r. XLVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-01-28 10:37:54 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2022-2034 XLVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-01-28 10:40:46 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/52/19 z dnia 29 marca 2019 w sprawie emisji obligacji komunalnych zmienionej innymi uchwałami XLVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-01-28 10:42:48 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/445/2021 Rady Miejskiej Mielna z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie opłaty targowej XLVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-01-28 10:44:15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego XLVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-01-28 10:45:51 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mielno do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego XLVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-01-28 10:47:19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania pomocy w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 XLVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-01-28 10:50:26 Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na wymianę kotłów i pieców w związku z projektem „Poprawa jakości powietrza w Gminie Mielno poprzez ograniczenie niskiej emisji”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza Zachodniopomorski Program Antysmogowy XLVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-01-28 10:52:39 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu cmentarzy komunalnych położonych w Gminie Mielno wraz z autopoprawką XLVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-01-28 11:02:59 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenie stawek opłat i sposobu ich pobierania na drogach publicznych na terenie gminy Mielno wraz z autopoprawką XLVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-01-28 11:05:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych XLVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-01-28 11:17:29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu XLVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-01-28 11:37:24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego XLVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-01-28 11:39:03 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA- OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XLVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-01-28 11:40:39 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk XLVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-01-28 11:47:23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na Uchwałę Rady Miejskiej Mielna Nr XL/425/2021z dnia 20 sierpnia 2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w części dotyczącej działek stanowiących własność skarżącej o numerach: 106/5, 120/7, 120/9, 120/10, 120/14, 120/15, 120/16 obręb ewidencyjny Mielenko, Gmina Mielno XLVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-01-28 12:04:29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XLVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-01-28 12:06:35 Sprawozdania z prac stałych Komisji z pracy za rok 2021 r. XLVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-01-28 12:08:59 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej Mielna na 2022 r. XLVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-01-28 12:12:01 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na Uchwałę Rady Miejskiej Mielna nr XL/424/2021 z dnia 20 sierpnia 2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Sarbinowo obejmującego teren na południe od drogi powiatowej nr 3504Z XLVII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-02-25 10:27:39 Głosowanie nad zmianą kolejności porządku obrad, punkt 5 otrzymuje numeracje 7, punkt 6 otrzymuje numerację 5, punkt 7 otrzymuje numeracje 8, punkt 8 otrzymuje numeracje 9, punkt 9 otrzymuje numeracje 10, punkt 10 otrzymuje numeracje 11, punkt 11 otrzymuje numerację 6, pozostałe projekty uchwał pozostają bez zmian XLVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-02-25 10:30:56 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad jako punktu 18 projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na Uchwałę Rady Miejskiej Mielna nr XL/424/2021 z dnia 20 sierpnia 2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Sarbinowo obejmującego teren na południe od drogi powiatowej nr 3504Z XLVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-02-25 12:04:30 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic pomiędzy Gminą Sianów i Gminą Mielno, polegającej na wyłączeniu z Gminy Mielno obrębu ewidencyjnego Łazy i włączenie go do Gminy Sianów XLVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-02-25 12:29:50 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielno XLVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-02-25 12:34:22 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2022 r. XLVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-02-25 12:35:57 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2034 XLVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-02-25 12:39:35 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki XLVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-02-25 12:42:47 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mielno XLVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-02-25 12:45:43 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025 XLVIII Sesja Rady Miejskiej Mielna za
2022-02-25 12:47:51 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu wypłacanego st